1. Stark och hållbar tillväxt i omsättning och lönsamhet

Det senaste räkenskapsåret fortsatte omsättning- en att nästan fördubblas från cirka 2,3 miljarder kronor till att vid slutet av året summera till drygt 4,6 miljarder kronor. Under det senaste året har samtidigt även bruttovinsten ökat med drygt 80 miljoner kronor till drygt 142 miljoner kronor. Även rörelseresultatet har fördubblats och uppgick vid årets slut till drygt 95 miljoner kronor.

2. Hög avkastning på eget kapital

Nyckeltalet avkastning på eget kapital visar hur hög av- kastning aktieägarna har fått på sitt investerade kapital, det egna kapitalet, och därmed hur lönsamt hur lönsamt bolaget är för dess aktieägare. För Quickbits del uppgick avkastningen på eget kapital under 2019/2020 till cirka 65 procent, vilket är en hög nivå för de flesta bolag – oavsett bransch.

3. Skalbar och lönsam affärsmodell

Quickbit har en lönsam och skalbar affärsmodell som tillåter en stark ökning av nettoomsättning och lönsamhet utan att större investeringar i verksamheten behöver göras. Affärsmodellen tillåter också geografisk expansion utan att större kostnader behöver tas för att anskaffa nya kunder på nya marknader och i nya marknadssegment.

4. Produktlanseringar befäster ledande marknadsposition

Quickbit arbetar fokuserat och målmedvetet på att ta fram, och lansera, nya lösningar och produkter i syfte att nå fler användare och ge Quickbit tillgång till en avsevärt större marknad. Lanseringen av fysiska och virtuella betalkort (Quickbit Card) samt en mobilapplikation (Quickbit App) är det första steget för en breddning av affärsmodellen som ytterligare förstärker Quickbits ledande position.

5. Kryptovaluta – framtidens betalmetod

Kryptovaluta är på stark frammarsch. Trenden mot ett ökat intresse och efterfrågan fortsätter. Fler och fler globala företag väljer att erbjuda kryptovaluta som betalmetod, vilket driver på en ökad användning. Medias intresse för kryptovaluta ökar och lagar och regler börjar successivt harmoniseras. Allt pekar på att denna utveckling fortsätter. Quickbit är i centrum av denna utveckling.

6. Quickbit – ett av få noterade kryptobolag i Sverige

Det finns idag cirka 900 bolag som är noterade på samtliga reglerade och oreglerade handelsplatser i Sverige. Av samtliga dessa bolag är Quickbit ett av få bolag som är fullt exponerat mot kryptovaluta. En investering i Quickbit är dock det enda alternativet för investerare som vill ha en exponering mot ett svenskt bolag vars framgång bygger på ökad användning av kryptovalutor.