Teckningsoptioner serie TO 1

En teckningsoption är ett värdepapper som ger ägaren rätt att i framtiden köpa aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Quickbit har emitterat totalt 20 859 125 teckningsoptioner av serie TO 1 med ett potentiellt kapitaltillskott om ca 66,7 Mkr vid full inlösen.

Frågor och svar kring teckningsoption serie TO 1

Nedan återfinns de mest förekommande frågorna och svaren kring teckning av nya aktier med stöd av teckningsoption serie TO 1. Innehavaren av en teckningsoption serie TO 1 har rätt att teckna en ny aktie för varje teckningsoption till en kurs om 3,20 kronor. Teckning ska ske under perioden 1 – 31 december 2020. Om samtliga innehavare av teckningsoption av serie TO 1 väljer att utnyttja teckningsoptionen till att konvertera dessa till aktier tillförs Quickbit totalt 66,7 miljoner kronor.

Vad är en teckningsoption?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger ägaren rätt att under en förbestämd tidsperiod köpa aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris. En teckningsoption kan handlas på börsen, precis som en vanlig aktie. 

Är det lönsamt att använda teckningsoptionen för att köpa aktier?

Under teckningsperioden behöver du som äger en teckningsoption ta reda på om det är lönsamt att omvandla teckningsoptionerna till aktier eller inte. En teckningsoption är ”in the money”, det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. I Quickbits fall innebär det att om teckningsoptionen ger rätten att teckna en aktie för 3,20 kr och aktien under teckningsperioden exempelvis handlas till 10 kr på börsen, är teckningsoptionen ”in the money”. Det betyder att den har ett realvärde på 6,80 kronor (10 kr – 3,20 kr = 6,80 kr) och det är alltså lönsamt för dig att omvandla dina teckningsoptioner till aktier genom att betala 3,20 kronor per aktie.

Vad betyder det för Quickbit?

Om alla som äger teckningsoptioner väljer att utnyttja teckningsoptionen till att köpa aktier får Quickbit in totalt cirka 66,7 miljoner kronor. Dessa pengar förstärker bolagets kassa och kan exempelvis användas till att investera i verksamheten så att omsättning och vinst ökar i framtiden. Alla teckningsoptioner som används för att köpa aktier ”omvandlas” till nya aktier innebär detta att antalet aktier ökar. Om alla som äger teckningsoptioner väljer att utnyttja teckningsoptionen till att köpa aktier ökar antalet aktier från 67 716 250 till totalt 88 575 375 stycken. Slutligen så ökar även Quickbits aktiekapital från 677 162,50 till 885 753,75 kronor. 

Hur många teckningsoptioner av serie 1 har Quickbit gett ut?

Det finns 20 859 125 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Quickbit till en kurs om 3,20 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 1 december till 31 december 2020. Teckning ska ske genom att anmäla detta och samtidig erlägga kontant betalning senast den 31 december 2020.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – så här utnyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast den 31 december 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 29 december 2020.

Du kan förvara dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden (1 december) för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte hittar dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Information från Quickbit kommer också att skickas ut till de optionsinnehavare som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Quickbit.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och information kommer att skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningssedel och folder hålls också tillgängliga på Quickbits och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive webbplatser.

Korrekt ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast den 31 december 2020 och kan skickas in via brev eller via e-post. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Quickbit.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall
Om teckningen uppgår till, eller överskrider, ett belopp motsvarande 15 000 EUR vid teckning genom Nordic Issuing ska penningtvättsfrågor besvaras på den penningtvättsblankett som finns på www.nordic-issuing.se och som kan signeras med BankID/NemID.

När får jag mina nya aktier?

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum fram till och med den 31 december 2020 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 23.59 den 31 december 2020. För de innehavare av teckningsoptioner serie TO 1 som anmäler och betalar under teckningsperioden kommer omvandling av interimsaktier till aktier att ske omkring den 21 januari 2021.

Bilagor