Årsstämma i QuickBit eu AB (publ) 18 december 2019

Quickbit eu AB (publ) höll årsstämma den 18 december 2019 i Walthon Advokaters lokaler på Stureplan 4a, Stockholm. Vid årsstämman fattades bland annat nedanstående beslut

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018/2019.

Utdelning

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att resultatet för räkenskapsåret 2018/2019 överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om Sven Hattenhauer, Johan Lund och Anders Lindell som ordinarie styrelseledamöter samt välja Lars Melander och Scott Wilson som nya styrelseledamöter. Sven Hattenhauer omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers meddelat att Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om incitamentsprogram samt emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Quickbit-koncernen (”Incitamentsprogram 2020”) genom en riktad nyemission av högst 1 700 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 17 000 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma dotterbolaget Quickbit Option AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Incitamentsprogram 2020.

Quickbit Option AB ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen överlåta teckningsoptioner till anställda inom Quickbit-koncernen i enlighet med vissa angivna villkor. Styrelsen ska ha rätt att besluta om överlåtelse av teckningsoptioner från Quickbit Option AB till personer som är eller blir anställda inom Quickbit-koncernen och som styrelsen bedömer ha särskilt viktiga kompetenser för bolagets verksamhet. Till varje sådan person får högst 750 000 teckningsoptioner överlåtas.

Styrelsen har inte rätt att besluta om överlåtelse av teckningsoptioner från Quickbit Option AB till styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och eller/konvertiblerna. Bemyndigandet syftar till att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera bolagets fortsatta drift och expansion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)

E-post: serod@quickbit.eu

Telefon: +46 73 157 63 33

 

Sven Hattenhauer, styrelseordförande QuickBit eu AB (publ)

E-post: sven.hattenhauer@quickbit.eu

Telefon: +46 72 303 71 00

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 klockan 15.20.

Release