Bästa kvartalet i QuickBits historia

Första kvartalet 2019/2020 var det hittills bästa i bolagets historia med kraftiga ökningar i omsättning, resultat och kassaflöde. Jämfört med föregående kvartal ökade omsättningen med cirka 21 procent. Även resultatet efter skatt uppvisade en stark trend och ökade med hela 35 procent jämfört med föregående kvartal.

Första kvartalet, 1 juli–30 september 2019 i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 982,9 Mkr (74,2).

• Rörelseresultatet uppgick till 32,6 Mkr (-1,3).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,45 kronor (-0,02).

• Under innevarande kvartal har Sven Hattenhauer valts till ny ordförande för QuickBit eu AB. I slutet av kvartalet lämnade Bengt Lagergren på egen begäran styrelsen i QuickBit eu AB.

• QuickBits aktie noterades på Nordic Growth Market Nordic MTF med första handelsdag 11 juli 2019. Noteringskursen var 3,20 kronor per aktie.

• Den 23 augusti 2019 Quickbit utsågs Serod Nasrat till ny vd för QuickBit eu AB. I samband med detta tillträdde tidigare vd Jörgen Eriksson rollen som koncernchef.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

• Efter första kvartalets utgång kommunicerades att QuickBit ingått ett strategiskt samarbete med Intergiro om utgivning av fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort. Samarbetet är ett första steg i att bredda affärsmodellen och en viktig del i att nå fler användare och skapa fler intäktsströmmar, vilket skapar ökade möjligheter till en långsiktigt hållbar och hög tillväxt.

För ytterligare information kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ), serod@quickbit.eu, +46 73 157 63 33.

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019 klockan 08.00.

Quickbit_kvartal 1_juli-september 2019/2020