Byte av redovisningsstandard från K3 till IFRS

Styrelsen i QuickBit har tagit beslut om att byta redovisningsstandard från K3 till IFRS. Bytet träder i kraft från och med första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021. Motiven till bytet är att bolaget ska uppfylla de krav på redovisningsstandard som en notering av bolagets aktie på en reglerad handelsplats kräver samt att öka jämförbarheten med andra noterade bolag som redan tillämpar IFRS.

Styrelsen i QuickBit eu AB har beslutat att byta redovisningsstandard från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 juli 2020. Den första finansiella rapporten upprättad enligt IFRS är delårsrapporten för första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 som kommer att offentliggöras den 11 november 2020 kl. 8.00.

Motiven till styrelsens beslut om byte av redovisningsstandard är att bolaget ska uppfylla de krav på redovisningsstandard som en notering av bolagets aktie på en reglerad handelsplats kräver samt att öka jämförbarheten med andra noterade bolag som redan tillämpar IFRS.

Övergång till IFRS

QuickBit eu AB har tidigare tillämpat redovisningsstandarden BFNAR 2012:1 (K3). Från och med 1 juli 2020 kommer bolaget att tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU.

Byte av redovisningsstandard påverkar främst redovisning av operationella leasingavtal i koncernens balansräkning. Övergången till IFRS medför inga materiella finansiella effekter. En detaljerad beskrivning och kvantifiering av övergångseffekter offentliggörs den 11 november i samband med publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2020/2021.

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 är att ett företag tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva tillämpningen. QuickBit kommer inte att tillämpa några undantag i samband med konverteringen till IFRS.

 

För ytterligare information kontakta:
Minou Britmer, Head of Accounting, QuickBit eu AB (publ)
minou@quickbit.eu
+46 72 396 21 44

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.com

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 klockan 08.00.

Release