Ett kvartal påverkat av Coronaviruset

Coronvirusets spridning medförde att vissa kunders efterfrågan minskade men QuickBit lyckades ändå uppnå en omsättning om 1,3 miljarder kronor. Under tredje kvartalet slutfördes även arbetet med de nya strategiska prioriteringarna och dessutom togs ett viktigt steg mot lansering av kort och app som kommer att ske under hösten.

Tredje kvartalet, 1 januari–31 mars 2020 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 1 297,6 Mkr (992,9).

• Rörelseresultatet uppgick till 18,1 Mkr (17,8).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,24 kronor (0,27).

• QuickBit förvärvade en option som ger möjlighet att senast 31 december 2020 förvärva Digital Currency Services B.V.

• Den 27 januari 2020 ingick QuickBit avtal om förvärv av BitRate Invest OÜ. Förvärvet slutfördes den 1 april 2020.

• QuickBit har ingått avtal om nya villkor med sin inlösenpartner. Avtalsvillkoren gäller retroaktivt från den 1 januari 2020.

• QuickBit förstärkte bolagsledningen. De nya medlemmarna av bolagsledningen är Simon Afeworki (Head of Finance), Minou Britmer (Head of Accounting) samt Ejub Bicic (Chief Product Officer och tf. Chief Technology Officer). Samtidigt lämnade koncernchef Jörgen Eriksson sin tjänst på egen begäran. Samtliga förändringar trädde i kraft den 1 mars 2020.

• Den nuvarande osäkra ekonomiska utvecklingen har medfört en mer svårbedömd riskprofil i bolagets transaktionsflöden. Som en effekt av detta har styrelsen i QuickBit tagit beslut om att göra en reservering för eventuella framtida förluster på kreditkortstransaktioner. Reserveringen uppgår till 10 Mkr och belastar bruttoresultatet för det tredje kvartalet.

Perioden, 1 juli 2019–31 mars 2020 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 3 742,9 Mkr (1 539,3).

• Rörelseresultatet uppgick till 80,4 Mkr (19,7).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,10 kronor (0,30).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)
serod@quickbit.eu
+46 73 157 63 33
 

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.com

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 klockan 08.00.

Release