Finansiell uppdatering avseende tredje kvartalet 2019/2020

QuickBit publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019/2020 onsdagen den 20 maj. Som kommunicerats tidigare har den globala Coronapandemin inneburit en dämpad efterfrågan från aktörer som erbjuder betting online på olika sportevenemang. Den nuvarande osäkra samhällsekonomiska utvecklingen på grund av spridningen av Coronaviruset innebär dessutom en mer svårbedömd riskprofil i QuickBits transaktionsflöden. Mot bakgrund av detta har bolaget valt att göra en reservering som belastar rörelseresultatet för det tredje kvartalet. Vidare har QuickBit, efter tredje kvartalets utgång, erhållit en första inbetalning med anledning av bolagets nya inlösenavtal.

Reservering för ökad risk på grund av Coronapandemin
Som kommunicerades den 1 april 2020 har den globala Coronapandemin inneburit en lägre efterfrågan från aktörer som erbjuder betting online på olika sportevenemang. Den nuvarande osäkra utvecklingen som skapats av den globala pandemin har dessutom medfört en mer svårbedömd riskprofil i bolagets transaktionsflöden. Som en effekt av detta har styrelsen i QuickBit tagit beslut om att göra en reservering för eventuella framtida förluster. Reserveringen uppgår till 10 Mkr och belastar rörelseresultatet för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgår, efter reserveringen, till 18,1 Mkr.

Kassaflödespåverkan från nytt inlösenavtal
Som kommunicerades den 17 februari 2020 har QuickBit ingått nytt avtal med sin inlösenpartner. Den 1 april 2020 förstärktes QuickBits kassa med 30,8 Mkr genom en inbetalning från bolagets inlösande partner. Detta är ett resultat av de förbättrade villkoren med inlösenpartner som kommunicerades 17 februari 2020. Inbetalningen bokförs under det fjärde kvartalet, vilket medför att det rapporterade kassaflödet för fjärde kvartalet förstärks. Samtidigt får detta också till effekt att det rapporterade kassaflödet för tredje kvartalet uppgår till -5,2 Mkr.

Likvida medel per 31 mars uppgick till 8,8 Mkr. Per den 30 april uppgick likvida medel till 26,4 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 300 procent jämfört med 31 mars.

 

Delårsrapporten för bolagets tredje kvartal 2019/2020 presenteras den 20 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)
serod@quickbit.eu
+46 73 157 63 33

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.com

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 klockan 08.30.

Release