Kallelse till extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ)

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 juni 2020, kl. 13.30 hos Walthon Advokater, Stureplan 4a, 1 tr., Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.00.

Anmälan m.m.
Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020;

dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.eu, senast tisdagen den 16 juni 2020, helst före kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken tisdagen den 16 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig. Begäran om sådan registrering görs i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Covid-19
Med anledningen av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Quickbit eu AB beslutat vidta ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera risken för smittspridning vid genomförandet av stämman. Stämman kommer att hållas så tidseffektiv som möjligt och antalet närvarande styrelseledamöter kommer att begränsas.

För att underlätta för aktieägare att utöva sitt inflytande vid stämman har styrelsen i Quickbit eu AB, med stöd av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att erbjuda aktieägare som anmält sig till stämman möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av bolaget utsett ombud respektive möjlighet att före stämman utöva sin rösträtt per post.

Åtgärderna vidtas i syfte att minska smittspridningen i samhället och medför att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter tillgodoses.

Fullmaktsformulär, formulär för poströstning och information om hur aktieägare går tillväga för att poströsta eller lämna fullmakt till det utsedda ombudet, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.quickbit.eu, senast måndagen den 15 juni 2020. Fullmaktsformulär respektive formulär för poströstning måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 18 juni 2020, enligt anvisning i respektive formulär.

Vänligen notera att separat anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske enligt kallelsen. Ingivande av fullmakt eller poströst gäller därmed inte som anmälan till stämman.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas till fullmakten. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. För att underlätta inregistreringen till stämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quickbit.eu, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Antal aktier
Vid tidpunkten för utfärdande av kallelse finns totalt 64 716 250 aktier tillika röster i bolaget.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordningen.
  7. Val av ny styrelseledamot.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Bolagets större aktieägare föreslår att advokat Clarissa Fröberg väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Val av ny styrelseledamot, punkt 7
Anders Lindell har meddelat att han önskar utträda ur styrelsen. Bolagets större aktieägare föreslår därför för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Mathias Jonsson van Huuksloot som ny styrelseledamot.

Information om föreslagen ny styrelseledamot

Mathias Jonsson van Huuksloot, född 1972, bosatt i Amsterdam. Mathias har 25 års erfarenhet av investerings- och finansbranschen. Mathias var i yngre år innovatören bakom ett antal finansiella tjänster inom derivathandel med bred spridning på den svenska marknaden som nyttjades av bl.a. dåtidens hq.se (nuvarande Avanza). Har de senaste tio åren fokuserat i huvudsak på betalsystem och affiliate-nätverk. Driver sedan 2016 Bullet Capital AG på heltid.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter beslutet att bestå av Sven Hattenhauer, Johan Lund, Lars Melander, Scott Wilson och Mathias Jonsson van Huuksloot.

Nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2019, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag.

För ytterligare information kontakta:
Sven Hattenhauer, styrelseordförande QuickBit eu AB
sven.hattenhauer@quickbit.eu
+46 723 03 71 00

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.com

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 klockan 14.30.

Release