Kommuniké från årsstämma i Quickbit eu AB (publ) den 30 november 2020

Quickbit eu AB (publ) höll årsstämma den 30 november 2020 i Walthon Advokaters lokaler på Stureplan 4a, Stockholm. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019/2020.

Utdelning
Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att resultatet för räkenskapsåret 2019/2020 överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av tre ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om Mathias Jonsson van Huuksloot, Scott Wilson och Johan Lund till styrelseledamöter. Mathias Jonsson van Huuksloot valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers meddelat att Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av Incitamentsprogram 2020 och överlåtelse av emitterade teckningsoptioner
Årsstämman 2019 beslutade att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Quickbit-koncernen (”Incitamentsprogram 2020”) genom en riktad nyemission av högst 1 700 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktierna i bolaget. Det beslutades att rätten att teckna teckningsoptionerna skulle tillfalla dotterbolaget Quickbit Option AB som även gavs rätten att överlåta teckningsoptionerna till koncernens anställda, med undantag för ledande befattningshavare. Teckningsoptioner emitterades i enlighet med förslaget och tecknades av Quickbit Option AB.

Årsstämman 2020 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med ändring av föregående års beslut, att Quickbit Option AB ska ha rätt att överlåta högst 190 000 teckningsoptioner, av de totalt 1 700 000 teckningsoptioner som emitterats, till ledande befattningshavare, dock inte styrelseledamöter eller VD. Villkoren för teckningsoptionerna ska i övrigt kvarstå i sin helhet.

Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021-2023 samt emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Quickbit-koncernen (”Incitamentsprogram 2021-2023”) genom en riktad nyemission av 2 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 20 000 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma dotterbolaget Quickbit Option AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Incitamentsprogram 2021-2023.

Quickbit Option AB ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen överlåta teckningsoptioner till anställda inklusive ledande befattningshavare inom Quickbit-koncernen i enlighet med vissa angivna villkor. Styrelsen har rätt att besluta om överlåtelse av teckningsoptioner från Quickbit Option AB till anställda inklusive personer i ledande befattning inom Quickbit-koncernen, som styrelsen bedömer ha särskilt viktiga kompetenser för bolagets verksamhet och ledning. Av de teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Incitamentsprogram 2021-2023 får högst 500 000 överlåtas till anställda i ledande befattning inom Quickbit-koncernen. Till varje enskild deltagare i Incitamentsprogram 2021-2023 får högst 500 000 teckningsoptioner överlåtas.

Styrelsen har inte rätt att besluta om överlåtelse av teckningsoptioner från Quickbit Option AB till styrelseledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman 2020.

De nyemitterade aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och eller/konvertiblerna. Bemyndigandet syftar till att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera bolagets fortsatta drift och expansion.

 

För ytterligare information kontakta:
Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelsens ordförande, Quickbit eu AB (publ)
mathias@quickbit.com
+31 6 291 900 65

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 klockan 16.25.

Release