Kommuniké från årsstämma i Quickbit eu AB (publ)

Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093 (”Bolaget”), har hållit årsstämma idag, den 24 november 2021. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2020/2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Arvoden
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att arvode till styrelsen ska utgå med 750 000 kronor till styrelseordföranden och med 400 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att genom omval utse Mikael Karlsson, Hammad Abuiseifan, Karin Burgaz och Jan Frykhammar till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att omvälja Mikael Karlsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att genom omval utse registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Teckningsoptionsprogram 2021/2025
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta teckningsoptionsprogram 2021/2025 för vissa nyckelpersoner i Bolaget. För mer information om teckningsoptionsprogram 2021/2025, vänligen se kallelsen till årsstämman som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 22 oktober 2021.

Inrättande av valberedning och antagande av valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att inrätta en valberedning och att anta en valberedningsinstruktion.

Bemyndigande om nyemission
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

För ytterligare information kontakta:
Hammad Abuiseifan, CEO
+ 46 73 095 87 12
hammad@quickbit.com

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2021 kl. 15:50 CET.

2021-11-24 Stämmokommuniké