Ny storägare i QuickBit

Bullet Capital AG har ytterligare ökat sitt innehav i QuickBit och är nu enskilt största aktieägare. Genom sin fond Aurentum I förvärvar Bullet 6 442 350 aktier till kursen 14,00 kr samt 1 410 570 teckningsoptioner TO1 till kursen 6,00 kr. Säljare av aktierna och teckningsoptionerna är FTCS Intressenter. Betalningen om 98 656 320 kr erläggs kontant.

Bullets Capitals fond Aurentum I etablerades under 2020. Fonden finansieras i sin helhet av utländska institutionella investerare utan närståendekoppling till såväl tidigare som befintliga ägare i QuickBit.

Bullet Capital har via Aurentum I sedan tidigare förvärvat 3 964 773 aktier av Abelco Investment Group AB. Bolaget är också ägare till Crypto Purser OU i Estland från vilka QuickBit i januari 2020 förvärvade Bitrate Invest OU. Som betalning för Bitrate Invest OU kommer Bullet Capital, via Crypto Purser OU, att erhålla ytterligare 3 000 000 aktier i QuickBit. Därutöver kan aktier till ett värde upp till 150 MSEK komma att emitteras till Crypto Purser OU enligt den tilläggsköpeskilling som kommunicerades i pressmeddelande den 28 januari 2020.

FTCS Intressenter AB har i och med denna transaktion avyttrat mer än halva sitt innehav i QuickBit. Försäljningen görs mot bakgrund att möta kapitalbehov i andra bolag som uppstått till följd av finansieringsbehov relaterade till Coronapandemin.

  • Denna åtgärd är absolut nödvändig för att säkerställa fortsatt finansiering av andra bolag där FTCS Intressenter har starka ägarintressen. Det är med blandade känslor vi därmed ser oss tvingade att minska vårt innehav i QuicBit, säger Anders Lindell som företräder FTCS intressenter i QuickBits styrelse.

Aurentum I tar även över den lock-up som FTCS Intressenters aktieinnehav i QuickBit har.

  • För QuickBits del är det en väsentlig förbättring att få en aktiv, kompetent och närvarande storägare i Aurentum I som representeras av Mathias Jonsson van Huuksloot. Vi är positiva till denna ägarförändring. Mathias har ett djupt kunnande vad gäller vår typ av verksamhet och relaterade affärstransaktioner och hans kompetens kommer att stärka QuickBits affär både på kort och lång sikt, säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande i QuickBit.


För ytterligare information kontakta:
Sven Hattenhauer, styrelseordförande QuickBit eu AB (publ)
sven.hattenhauer@quickbit.eu,
+46 72 303 71 00.

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.com


RELEASE