Plattform för långsiktig tillväxt etablerad

Det tredje kvartalet uppvisar sammantaget en stark utveckling med ökad omsättning från föregående kvartal, en stabil bruttomarginal samt ett förstärkt kassaflöde. Omsättningsökningen kan nästan uteslutande förklaras av det ökande antalet nya operatörer som tillkommit under de två senaste kvartalen. Under tredje kvartalet lanserade även Quickbit sin första konsumentprodukt Quickbit App.

Tredje kvartalet, 1 januari–31 mars 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 932,8 Mkr (1 297,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,0 Mkr (17,9).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 kronor (0,24).
  • Den 31 december 2020 avslutades utnyttjandeperioden för Quickbit eu AB:s teckningsoptioner, TO 1. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna emitterades under tredje kvartalet 20 744 486 nya aktier. Det nya antalet aktier blir därmed 88 460 736 och det nya aktiekapitalet kommer att uppgå till 884 607,36 kronor.
  • Quickbit inleder första fasen i lanseringen av bolagets konsumentprodukter genom att släppa betaversionen av Quickbit App.
  • På extra bolagsstämma den 31 mars 2021 beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter genom att nyvälja Jan Frykhammar, Karin Burgaz, Mikael Karlsson och Hammad Abuiseifan samt entlediga Mathias Jonsson van Huuksloot och Scott Wilson. Styrelsen består således av Jan Frykhammar, Karin Burgaz, Mikael Karlsson, Hammad Abuiseifan och Johan Lund. Extra bolagstämman beslutade vidare att nyvälja Mikael Karlsson till styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

  • Den 22 december 2020 kommunicerades att Quickbit skulle förvärva samtliga aktier i DCS genom utnyttjande av den köpoption som Quickbit erhöll den 22 januari 2020. Efter tredje kvartalets utgång kommunicerade Quickbit att bolaget tagit beslut att inte fullfölja förvärvet. Beslutet togs mot bakgrund av att en överenskommelse har nåtts med säljaren av DCS, Quantoz N.V. Överenskommelsen innebär att förvärvsprocessen avbryts omedelbart och köpeskillingen om 400 000 EUR inte utbetalas. Inga övriga nya kostnader belastar Quickbit i samband med den avbrutna förvärvsprocessen.

För ytterligare information kontakta:

Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)

serod@quickbit.com

+46 73 157 63 33

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 50 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 klockan 08.00.