Quickbit Bokslutskommuniké 2020/2021

Omsättningen för fjärde kvartalet är valutajusterat oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen uppgick till 3.6% – i linje med vår ambition att redovisa en bruttomarginal som över tid ligger på genomsnitt 4%. Det är med hög aktivitet och starkt momentum som vi klivit in i det första kvartalet på ett nytt räkenskapsår.

Fjärde kvartalet, 1 april –30 juni 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 842,4 Mkr (871,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 Mkr (15).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 kronor (0,19).
  • Den 6 april meddelade Quickbit att bolaget omprövat beslutet att utnyttja den köpoption som ursprungligen erhölls den 22 januari 2020 för att förvärva Digital Currency Services B.V. (”DCS”). Bolaget tog beslut att inte fullfölja förvärvet mot bakgrund av att en överens-kommelse har nåtts med säljaren av DCS, Quantoz N.V.. Överenskommelsen innebär att förvärvsprocessen avbröts omedelbart och köpeskillingen om 400 000 EUR inte utbetalades.
  • Den 26 maj meddelade styrelseledamoten Johan Lund att han avgår ur styrelsen på egen begäran.
  • Den 18 juni beslutade styrelsen att avbryta förberedelserna för det byte av handelsplats från NGM Nordic SME till NGM Main Regulated Equity, som beslutades om i december 2020. En ambition att byta till en reglerad handelsplats kvarstår och arbete fortgår för att säkerställa och kvalitetssäkra bolagets interna processer.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

  • Den 19 juli förvärvade Quickbit 100 procent av aktierna i det norska bolaget Balder Solutions AS (”Balder”). Genom förvärvet erhåller Quickbit de nödvändiga registreringar som krävs för en kommande lansering av Quickbit App och Quickbit Card i Norge, som utgör nästa steg i Quickbits expansionsfas efter lansering i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 2,5 MNOK och finansieras i sin helhet med egen kassa.
  • Den 29 juli beslutade Serod Nasrat att frånträda rollen som vd för Quickbit och Hammad Abuiseifan blev av styrelsen utsedd att tillträda rollen.

 

För ytterligare information kontakta:

Hammad Abuiseifan, CEO, Quickbit eu AB (publ)
Hammad@quickbit.com
+ 46 73 095 87 12

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 50 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2021 klockan 08.00.

Quickbit_Q4_2021_SE