Quickbit delårsrapport första kvartalet 2021/2022

Kvartalets omsättning ökade med 80 procent mot jämförelseperioden. Ökningen är främst driven av fler merchants, men också av en viss återhämtning efter föregående års omställning av intäkterna har fått genomslag i omsättningen. Antalet merchants uppgick vid kvartalets slut till 67, en ökning från 29 vid samma tidpunkt förra året. Satsningen på konsumentprodukterna fortsatte och i augusti gjordes Quickbit App tillgänglig för den svenska marknaden.

Första kvartalet, juli – september 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 97,1 mEUR (54,0), en ökning med 80% jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Bruttoresultat uppgick till 3,6 mEUR (2,3) med en bruttomarginal på 3,7% (4,3%).
  • Justerad EBITDA uppgick till 0,3 mEUR (1,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 mEUR (0,9).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 euro (0,11).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Den 19 juli förvärvades 100 procent av aktierna i det norska bolaget Balder Solutions AS. Genom förvärvet erhåller Quickbit de nödvändiga registreringar som krävs för en kommande lansering av Quickbit App och Quickbit Card i Norge, som utgör nästa steg i Quickbits expansionsfas. Köpeskillingen uppgår till 2,5 MNOK och finansieras i sin helhet med egen kassa. Förvärvet tillträddes den 23 september.
  • Den 29 juli tillträdde Hammad Abuiseifan som ny VD för bolaget. Hammad har sedan i mars 2021 varit ledamot i Quickbits styrelse och kvarstår som ledamot i styrelsen.
  • I augusti ingicks avtal med två nya inlösenpartners, WorldPay och Bank Frick. WorldPay är en ledande leverantör av lösningar för hantering av betalningar och har bred erfarenhet av och kunskap om kryptovalutor. Bank Frick är en affärsbank specialiserad på blockchain-banktjänster. Att ha flera inlösenpartners minskar Quickbits affärsrisk och sänker över tid bolagets transaktionskostnader.
  • Den 27 augusti meddelades att avtalet med Eminova Fondkomission om mentorstjänster avslutades den 22 september.

För ytterligare information kontakta:
Simon Afeworki, CFO
simon@quickbit.com
+ 46 76 252 14 75

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 klockan 08.00.

Quickbit_Q1_21_Final_sv