Quickbit eu AB (publ) beslutar om förlängd teckningstid för teckningsoptioner

Styrelsen i QuickBit eu AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden för teckningsoptioner. Förlängningen av teckningstid avser de teckningsoptioner som emitterades tillsammans med aktier genom styrelsens beslut den 24 november 2017 med stöd av bemyndigande från bolagsstämma.

Beslutet innebär att teckningstiden förlängs fram till den 31 maj 2019. Teckning kan ske löpande fram till teckningstidens slut. Tidigare villkor innebar att teckningstiden löpte från den 1 till den 30 september 2018.

Skälet till förlängningen av teckningstiden är att bolaget är inne i en intensiv listningsprocess och att bolaget vill att innehavarna av teckningsoptioner ska beredas längre tid för att besluta om de vill teckna aktier. Styrelsen har bedömt att de ändrade villkoren är till fördel för innehavarna av optionerna, inte är till uppenbar nackdel för aktieägarna och är till fördel för bolaget.

Beslutet om ändring av teckningstiden har villkorats av bolagsstämmans godkännande. I praktiken innebär det att aktieägarna får möjlighet att utöva inflytande och välja att godkänna styrelses beslut eller inte. Emissionen var en riktad emission till en mindre krets strategiskt viktiga investerare. Bolaget ser det som positivt att aktieägarna får tillfälle att utöva sitt inflytande vid en kommande bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777