QuickBit eu AB (publ) nyemission tecknad till 960%

QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har genomfört en nyemission mellan 10 och 24 juni 2019. Nyemissionen har haft till syfte att sprida ägandet i bolaget inför villkorad notering på Nordic MTF med  planerad handelsstart 11 juli 2019. Sammantaget har ca 1.100 investerare anmält intresse med ett totalt tecknat belopp om 153 871 014,40 kronor. Teckningsgraden uppgår därmed till 960 procent, då emissionen är begränsad till 16 MSEK.

Enligt av Nordic Growth Market NGM AB villkorat godkännande för notering på Nordic MTF så skall bolaget inför noteringsdagen 11 juli 2019 ha minst trehundra (300) aktieägare och rörelsekapital för tolv (12) månader.  Efter den genomförda nyemissionen så kommer Bolaget att ha över 1 100 aktieägare. Nytt antal aktier i bolaget blir 64 716 250 och aktiekapitalet 647 162,50. Nyemissionen är på 16 MSEK och totalt tillförs bolaget cirka 15 MSEK, efter emissionskostnader på cirka 1 MSEK. Villkoren för notering är därmed uppfyllda. 

Rådgivare och mentor i samband med emissionen respektive noteringen är Eminova Fondkommission AB. 

Tilldelning
Tilldelning av units sker enligt emissionbeslutet som publicerades i pressmeddelande 5 juni 2019 samt förtydligades i pressmeddelande 12 juni 2019.  Avräkningsnotor sänds med post från Eminova Fondkommission AB torsdag 27 juni 2019.

Betalning
Likvid skall erläggas senast den 1 juli 2019.

Första handelsdag och marknadsplats
Preliminärt datum för första handelsdag på Nordic MTF är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1. Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. 

Styrelse och VD önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för krypto-valutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.