QuickBit eu AB (publ) publicerar delårsrapport för Q3 med fortsatt omsättningsökning

QuickBit eu AB (publ) har fortsatt ökad omsättning och vinst under det tredje kvartalet av redovisningsåret. Bolagets omsättning uppgick till 993 MSEK, med en vinst på 17,8 MSEK. 

Sammanfattning januari till mars 2019

  • Koncernens nettoomsättning fortsätter öka och var under kvartalet 992 867 181 kronor.
  • Resultatet efter finansiella poster för kvartalet var 17 799 977 kronor.
  • Vinst per aktie för kvartalet var 0,25 kronor. 
  • Bruttomarginal 2,22%, mot 1,91% under föregående kvartal. 

VDs kommentar:

”Under det tredje kvartalet av redovisningsåret har vi fortsatt på inslagen väg, att tillhandahålla detaljistförsäljning av kryptovaluta via introducentnätverk. Den starka volymutvecklingen överträffar våra prognoser och visar att vår affärsmodell har en  utomordentlig skalbarhet. Vår tekniska lösning har visat sig vara en disruptiv innovation för hur framförallt e-handlare inom tjänstesektorn kan ta betalt med kryptovaluta och därmed minska transaktionskostnader och risker.”

Väsentliga händelser perioden januari till mars, tredje kvartalet 

  • QuickBit har under kvartalet fortsatt utrullningen av bolagets tjänster genom introducentnätverk, vilket har resulterat i en mycket snabbt stigande omsättning.
  • Bolagets marginaler har ökat tack vare effektivare system för AI-algoritmer, vilket i sin tur bygger på en kontinuerligt expanderande transaktionsdatabas.
  • Bolaget avhöll 2019-01-03 årsstämma där styrelsen återvaldes och stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bokslutsåret 2017-07-01 – 2018-06-31. 
  • 2019-02-27 avhölls en extra bolagsstämma som tog beslut om en kvittningsemission om 3,3 miljoner kronor, där lån till bolaget från FTCS Intressenter AB omvandlades från skuld till eget kapital.

Väsentliga händelser efter utgången av det tredje kvartalet

  • QuickBits volymer visar en fortsatt stigande trend och därtill högre marginal, genom att algoritmer i bolagets system blir allt bättre på att bedöma och avvisa riskabla transaktioner. 

Rapporten finns nedladdningsbar i sin helhet i anslutning till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 klockan 08.00 CET.

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden.

QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier.

Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin.

QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

QuickBit eu AB publ - Dela rsrapport - 2019-01-01- 2019-03-31