QuickBit fastställer ny strategisk inriktning – ska erbjuda betallösningar till konsumenter

Styrelsen i QuickBit har tagit beslut om en ny strategisk inriktning för den framtida verksamheten. Den nya strategin innebär i huvudsak att QuickBit nu kommer fokusera på att utveckla lösningar som riktar sig direkt mot konsumenter. Detta breddar kundbasen och skapar ökade möjligheter för tillväxt och lönsamhet. Ambitionen är att bli en global marknadsledare inom betalningar med kryptovaluta.

Som kommunicerades i delårsrapporten för det andra kvartalet fick vd Serod Nasrat styrelsens uppdrag att genomföra en strategisk översyn av bolagets verksamhet. Översynen är genomförd och styrelsen i QuickBit har nu tagit beslut om ny riktning för bolagets verksamhet. Detta innebär att QuickBit breddar nuvarande affärsmodell, vilket skapar ökade möjligheter för tillväxt och lönsamhet genom att fler människor och handlare på fler marknader kan använda QuickBits lösningar.

Den nya strategin innebär att QuickBit nu fokuserar på att utveckla nya lösningar med målsättningen att bli marknadsledare inom betalningar med kryptovaluta. Dessa lösningar riktar sig direkt till konsumenter. QuickBit kommer även att utveckla fler lösningar riktade till fysiska och onlinebaserade handlare för att stärka möjligheterna för dessa att ta betalt i, och hantera, kryptovaluta. Den nya strategiska inriktningen består av följande fyra delar:

Utveckla finansiella tjänster baserade på kryptovaluta riktade till konsumenter. QuickBits nuvarande affärsmodell fokuserar på att erbjuda lösningar för att e-handlare i vissa segment ska kunna ta betalt i kryptovaluta. Slutanvändaren är de privatpersoner som köper kryptovaluta men QuickBits tjänster har tidigare riktats enbart mot e-handlare. Bolagets nya strategi innebär att affärsmodellen breddas till att även fokusera på att utveckla lösningar riktade direkt till konsumenter. Exempel på detta kan vara lösningar för att genomföra betalningar, överföringar och växlingstransaktioner. Dessutom kommer QuickBit att förstärka erbjudandet mot handlare genom att ta fram lösningar för att alla handlare, fysiska som online, oavsett bransch ska kunna ta betalt i, och hantera, kryptovaluta. Sammantaget innebär detta att QuickBit positionerar sig mot en bredare kundgrupp.

Säkerställa fortsatt lönsam tillväxt. QuickBit ska fortsätta expandera geografiskt i hög takt till alla marknader där kryptovaluta är tillåtet. Den affärsmodell QuickBit nu etablerar är skalbar och lönsam i grunden. Lönsamhet är fortsatt prioriterat och ska investeras i att utveckla nya lösningar som i sin tur skapar ökade intäkter. Ökad tillväxt och lönsamhet kan även fortsättningsvis uppnås genom förvärv samt strategiska partnerskap.

Etablera ett marknadsledande globalt varumärke. QuickBit ska skapa ett globalt varumärke som är marknadsledande inom lösningar för att använda kryptovaluta. Den övergripande målsättningen är att QuickBits varumärke ska vara synonymt med kryptovaluta. Ett starkt varumärke ger flera fördelar, exempelvis vid etableringar på nya marknader då rekrytering av nya kunder underlättas.

Vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Efterfrågan på digital kompetens är idag stark. Internationella storföretag konkurrerar tillsammans med mindre nystartade teknikbolag om kompetens. QuickBit ska kunna rekrytera den bästa kompetensen i den takt som bolaget önskar för att utveckla marknadsledande lösningar. För att lyckas med detta krävs att QuickBit har ett starkt varumärke som arbetsgivare.

  • I sommar har QuickBit varit börsnoterat i ett år. Mycket positivt har hänt under denna tid och en viktig del för vår fortsatta framgång är den nya strategiska inriktning vi nu fastställt. Vad vi nu gör är, i korthet, att bredda vår affärsmodell för att nå fler potentiella kunder på fler marknader. Vi är mer än någonsin övertygade om att framtidens finansiella tjänster baserar sig på blockchain och kryptovaluta. Därför ska vi ännu tydligare fokusera på att skapa lösningar för människor och företag som gör det enkelt och naturligt för dem att använda kryptovaluta i vardagen. Förutom alla nya användare som vi skapar har vi redan en omfattande befintlig kundbas som vi ska introducera till våra kommande lösningar. När översynen av vår verksamhet nu är avslutad fortsätter vi att med full kraft utveckla bolaget efter den inriktning styrelsen satt. QuickBit står idag starkare än någonsin och jag ser med stor tillförsikt fram emot nästa steg i vår utveckling, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

I samband med offentliggörandet av detta pressmeddelande publiceras även ett fördjupande material kring QuickBits nya strategiska inriktning. Detta publiceras på bolagets webbplats: https://investor.quickbit.com/om-oss/strategiska-prioriteringar/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)
serod@quickbit.eu
+46 72 187 04 27

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Under det senaste räkenskapsåret omsatte vi drygt 2,3 miljarder kronor. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.com

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 klockan 08.00.

Release