Quickbit offentliggör bokslutskommuniké 2021/2022

Quickbit rapporterar temporärt minskad omsättning till 69,3 mEUR samtidigt som produktmix och kostnadseffektiviseringar resulterar i ökad bruttomarginal till 4,3% i det fjärde kvartalet. Quickbits starka finansiella position möjliggör fortsatta investeringar för framtida tillväxt, trots att omvärldens ekonomiska och geopolitiska osäkerhet har ökat.

Fjärde kvartalet, april – juni 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,3 mEUR (83,1).
 • Bruttoresultat uppgick till 3,0 mEUR (3,0) med en bruttomarginal på 4,3% (3,6%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 0,7 mEUR (-0,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 mEUR (-0,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,00 EUR (-0,01).

Helåret, juli 2021 – juni 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 346,7 mEUR (250,6).
 • Bruttoresultat uppgick till 13,6 mEUR (10,5) med en bruttomarginal på 3,9% (4,2%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 2,4 mEUR (2,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,9 mEUR (1,6).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,0 EUR (-0,01).

Händelser under kvartalet

 • I april valde styrelseledamoten Karin Burgaz att avgå ur styrelsen på egen begäran av personliga skäl.
 • I maj lanserades VISA-kortet Quickbit Card till allmänheten i Sverige. Det gjorde Quickbit till det första svenska kryptobolaget att lansera ett betalkort i Sverige. I slutet av kvartalet lanserades Quickbit Card även i Norge.
 • I maj meddelade Simon Afeworki att han lämnar Quickbit. Susanne Andersson utsågs till interim CFO och kommer ingå i Quickbits ledningsgrupp.
 • I juni meddelades att Quickbit stärker ledningsgruppen med Anders Jonsson till en nyinrättad roll som Chief Operating Officer (COO).
 • I juni mottog Quickbit slutlig återbetalning av den utestående fordran bestående av deponerade säkerheter i form av likvida medel om 3,9 mEUR. Likviden avses användas till förvärv och investeringar i tillväxt.

Händelser efter kvartalet

 • I juli lanserades Earn Wallet, en funktion som låter användare av Quickbit App låna ut kryptovaluta mot avkastning via tredjepart. Earn Wallet lanseras initialt för utlåning av Bitcoin och är tillgänglig för svenska och norska användare.

Vd har ordet

Under det fjärde kvartalet ’21/22 har vi sett en orolig omvärld med större ekonomisk och geopolitisk osäkerhet, högre inflation samt penningpolitisk åtstramning. Trots ökad ekonomisk osäkerhet ser vi fortsatt god efterfrågan på Quickbit ́s tjänster. Vi investerar därmed vidare i utvecklingen av både nya och befintliga produkter för att öka krypto acceptansen och ytterligare stärka våra tillväxtmöjligheter.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 69,3 mEUR, en minskning med 17% jämfört med samma period föregående år. ADV uppgick till 0,8 mEUR. Minskningen av intäkter är temporär och förklaras primärt av en lägre konverteringsgrad inom Quickbit Affiliate, vilket lett till accelererade systemuppgraderingar för en mer flexibel produktlösning som kan hantera högre volymer. Investeringen av uppgraderingar fortsätter initialt in i nästa kvartal och kommer att stärka vårt erbjudande inför den säsongsmässigt starkare vinterperioden. Försäljningsminskningen förklaras även av lägre aktivitet hos merchants jämfört med förgående år. Antalet merchants ökade med 8 till 82 under kvartalet.

Bruttomarginalen stärktes till 4,3% (3,6%), till följd av produktmix och kostnadseffektiviseringar från omförhandlade leverantörsavtal. Vi har en stark finansiell ställning med en nettokassa på 10 mEUR och inga lån.

Trots ett år kantrat av pandemi, inflation och makroekonomisk osäkerhet har vi under det senaste året ökat vår omsättning med 38% och lagt en solid grund för en skalbar affärsmodell samt breddat vårt erbjudande som över tiden kommer att leda till mer diversifierade intäktsströmmar. Dagens Quickbit har en etablerad plattform för e-handlare inom ett växande segment där vår lösning är eftertraktad. Under året har vi även erhållit flera licenser vilket är ett tydligt tecken på mognad för bolaget och en oerhört viktig del i vår strategi för hållbar tillväxt. Med våra licenser i Sverige, Nederländerna, Finland och Norge har vi en bra grund för att vidare expandera och etablera vår konsumentplattform inom Europa.

Vi har som bolag även mognat i våra processer och har under året stärkt vår etablering i Gibraltar och byggt upp en tech-hub i Serbien. Våra innovations- och utvecklingsprocesser har börjat visa resultat med en serie framtida produktlanseringar. Vår förmåga att utveckla och anpassa våra produkter agilt och träffsäkert kommer vara viktigt för att ligga i framkant för framtida konsumentbehov.

Under året har vi lanserat flera nya produkter för konsument plattformen: Quickbit App i Norge, Quickbit Card, samt efter kvartalets utgång, Earn Wallet.

Avseende Merchant-plattformen gör vi framsteg i utvecklingen och är i slutfasen av vår första produktlansering som vi ser fram emot under hösten. Den första Merchantprodukten kommer att innebära en integrerad betallösning som kunder kan välja hos e-handlare som ett av flera betalalternativ, där kunden tillåts betala med kryptovaluta genom en kryptoplånbok. Diskussioner förs med större aktörer som kan komma att ge produkten ökad synlighet hos flera merchants.

Med vår nuvarande affärsmix (B2B) bestående av: Quickbit Affiliate och snart även Quickbit Merchant samt inom (B2C): Quickbit App, Quickbit Card och Earn wallet – har vi ett unikt ekosystem av tjänster och är därmed rustade för att etablera oss som en stark europeisk aktör inom kryptobetalningar.

Blickar vi framåt, kommer vi att fortsätta investera i våra produkter, organisation och etablera nya globala samarbetspartners. Trots den nuvarande makroekonomiska osäkerheten, ser vi goda möjligheter att återhämta och öka försäljningen inom Affiliate samt expandera med nya intäktsströmmar inom vårt konsumenterbjudande. Målsättningen är att nå en hållbar och lönsam tillväxt med förbättrad bruttomarginal, drivet av vår framtida affärsmix och ytterligare kostnadseffektiviseringar.

Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder, samarbetspartners och vår fantastiska organisation för ett framgångsrikt år och ser fram emot att ta Quickbit mot nya mål.

Hammad Abuiseifan

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Hammad Abuiseifan, CEO, +46 (0)73 095 87 12

Susanne Andersson, CFO, +46 (0)73 066 89 04

E-post: ir@quickbit.com

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 klockan 08.00.

Bokslutskommuniké 2021/2022