Företrädesemission 2023


Tidplan för Företrädesemissionen

 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemisionen var den 18 oktober 2023

 • Teckningsperioden för att delta i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 6 november 2023

 • Handel i teckningsrätter i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 1 november 2023

 • Handel i BTA:er i Företrädesemissionen förväntas äga rum omkring den 20 oktober – vecka 48 2023

 • Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är 8 november 2023


Företrädesemissionen i sammandrag

• Villkoren i företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

• Högsta antalet aktier som kan emitteras uppgår till 79 614 662 aktiers. Teckningskursen är 0,41 SEK.

 • Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 32,5 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

• Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till förstärkning av rörelsekapitalet, expansion av tech-team samt marknadsinsatser och försäljningsarbete gentemot ett större antal e-handelsföretag och andra kundsegment.

• Finserve Exelity och Formue Nord har lämnat garantiåtaganden och åtagit sig att garantera sammanlagt 21 MSEK av Företrädesemissionen.

• Aktieägare som valt att inte teckna nya aktier i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 47,4 procent

• Fullständiga villkor för Företrädesemissionen framgår av prospektet.