Revisor

Revisorerna granskar årsredovisningen, bokföringen, delårsrapporter samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och rapporterar till årsstämman.

Vid årsstämman den 18 december 2019 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till bolagets revisorer fram till årsstämman 2020. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Vid sidan av revisionsuppdraget gör PwC endast tjänster som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende opartiskhet och självständighet.

Huvudansvarig revisor är Johan Engstam, auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sverige.

Johan Engstams övriga uppdrag:
– Ericsson AB
– AstraZeneca AB
– Tobii AB
– Evolution Gaming AB
– NCAB Group AB