Revisor

Revisorerna granskar årsredovisningen, bokföringen, delårsrapporter samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och rapporterar till årsstämman.

Vid årsstämman den 22 november 2022 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till bolagets revisorer fram till årsstämman 2023. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Vid sidan av revisionsuppdraget gör PwC endast tjänster som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende opartiskhet och självständighet.

Huvudansvarig revisor är Johan Engstam, auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sverige.

Johan Engstams övriga uppdrag:
– AstraZeneca AB
– Evolution AB
– NCAB Group AB
– Hi3G Access AB
– Tobii AB