Bolagsstämmor

Årsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Årsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma 2023

Datum: 14 december 2023

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 december 2023, dels anmält sig till Bolaget senast den 8 december 2023 under adress Quickbit eu AB (publ), Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm eller via epost investor@quickbit.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 6 december 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 8 december 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtts registrering.

Ladda ner dokument:

Kallelse

Fullmaktsformulär

Ny Bolagsordning

Stämmoprotokoll

Extra bolagsstämma 2023

Datum och tid: 2023-05-22 17:00
Plats: Bolagets lokaler
Adress: Lästmakargatan 20, Stockholm

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2023, dels anmält sig till Bolaget senast den 15 maj 2023 under adress Quickbit eu AB (publ), Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm eller via e‑post investor@quickbit.com.

I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två). Inregistrering inleds kl. 16.30.

Ladda ner dokument:

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Protokoll

Årsstämma 2022

Datum: 22 november 2022

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare enbart ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt på förhand genom så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 november 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 16 november 2022, dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 21 november 2022. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare kan även avge poströsta elektroniskt med BankID via nedanstående länk:

https://app.verified.eu/web/computershare/?source=quickbit/SV

Ladda ner dokument:

Protokoll årsstämma 2022
Kallelse
Fullmaktsformulär
Teckningsoptionsvillkor för VD
Teckningsoptionsvillkor för styrelseledamöter
Poströstningsformulär

Årsstämma 2021

Datum: 24 november 2021

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 november 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 18 november 2021, dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 23 november 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via nedanstående länk:

https://scrive.com/t/9222115557455995122/ae4d498b4b230082

Ladda ner dokument:

Protokoll Årsstämma 2021
Kallelse
Fullmaktsformulär
Förslag till incitamentsprogram för anställda
Teckningsoptionsvillkor
Poströstningsformulär

Extra bolagsstämma 2021

Datum och tid: 2021-03-31 15:00
Plats: Advokatfirman Schjødt
Adress: Hamngatan 27, Stockholm

Rätt att delta i extra bolagsstämma har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 mars 2021; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.com, senast fredagen den 26 mars 2021.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman. Inregistrering inleds kl. 14.30.

Ladda ned dokument

Kallelse extrastämma

Fullmaktsformulär extrastämma

 

Årsstämma 2020

Datum och tid: 2020-11-30 13:30:00
Plats: Walthon Advokater
Adress: Stureplan 4a, 1 tr., Stockholm

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 november 2020; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.com, senast tisdagen den 24 november 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman. Inregistrering inleds kl. 12.30.

Ladda ned dokument

Protokoll årsstämma 2020

Kallelse

Fullmaktsformulär

Dagordning

Punkt 11

Punkt 12

Punkt 13

 

Extra bolagsstämma 2020

Datum och tid: 2020-06-23, kl. 13:30
Plats: Walthon Advokater
Adress: Stureplan 4a, 1 tr., Stockholm

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.com, senast tisdagen den 16 juni 2020, helst före kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid stämman. Inregistrering inleds kl. 13:00.

Ladda ned dokument

Kallelse
Fullmaktsformulär

Information poströstning och fullmaktsinsamling

Fullmakt och röstinstruktion

Formulär för poströstning

Protokoll extrastämma 23 juni 2020

 

Årsstämma 2019

Datum och tid: 2019-12-18 12:30:00
Plats: Walthon Advokater
Adress: Stureplan 4a, 1 tr., Stockholm

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 december 2019; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.com, senast torsdagen den 12 december 2019, helst före kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid årsstämman. Inregistrering inleds kl. 12.30.

Ladda ned dokument

Fullmaktsformulär Årsstämma
Bolagsordning
Bilaga 1A Optionsvillkor
Kallelse – Årsstämma 2019
Årsredovisning 2018/2019
Stämmoprotokoll