Styrelse & ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Styrelse

Mikael Karlsson

Styrelseordförande

Född: 1977
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2021
Utbildning: Master of Law, Stockholms universitet
Erfarenhet: Har en bred erfarenhet inom regelverk, fintech och telekom i roller som bland annat Chief Ethics & Compliance Officer på Telia Company och Global Head of Compliance, Klarna Bank.
Övriga uppdrag: Chief Ethics & Compliance Officer på Telia Company. Styrelseledamot i Spiltan Fonder AB och Stavdal Invest AB.

Mikael Karlsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 70 070 aktier privat

Daniel Sonesson

Styrelseledamot

Född: 1977
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg
Erfarenhet: Mer än 18 års erfarenhet från affärsutveckling, strategi och ledarskap inom Tech och ”talangsektorn”. Daniel har tidigare arbetat på Universum, LinkedIn, Blocket Jobb SUP46.
Övriga uppdrag: : Styrelseledamot i och VD för Lovorda AB.

Daniel Sonesson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 25 949

Henrik Vilselius

Styrelseledamot

Född: 1963
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Civilingenjör, KTH
Erfarenhet: Henrik är en erfaren entreprenör, investerare och senior advisor. Henrik är senior advisor (och aktiv styrelseledamot) till företag främst inom IT/media/tech/säkerhetsbranschen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i United Blue Light Ekonomisk förening. Styrelseledamot i Screen9 Holding AB (publ), Screen9 Aktiebolag, Picsearch Services Aktiebolag, BrandFactory Holding AB, SKYSENSE AB, Staffers AB och ADSX AB.

Henrik Vilselius är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 50 000

Elena Kontou

Styrelseledamot

Född: 1988
Nationalitet: Cypriotisk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Juristexamen, University of Leicester
Erfarenhet: Advokat och VD för Sepaga E.M.I. Limited.
Övriga uppdrag: : Styrelseledamot i och VD för Sepaga E.M.I. Limited.

Elena Kontou är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier:

Scott Wilson

Styrelseledamot

Född: 1957
Nationalitet: Kanadensisk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Kandidatexamen i handel, University of Toronto
Erfarenhet: Konsultprojekt som involverar e-handel, internationella affärs- och managementtjänster. Uppdrag inom olika branscher av mjukvaruutveckling, distribution, marknadsföringstjänster och internationell finansiering.
Övriga uppdrag: : Styrelseledamot i Aurentum 1 LLP.

Scott Wilson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier:

Ledning

Anders Jonson

Chief Operating Officer och tillförordnad VD

Född: 1973
Anställd sedan: COO sedan augusti 2022, tillförordnad VD sedan 19 september 2022
Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik, KTH (MSc)
Övriga uppdrag:

Antal aktier:

Susanne Andersson

Interim Chief Financial Officer

Född: 1971
Anställd sedan: Konsult sedan 2022
Utbildning: College of Charleston, S.C. USA, Bachelor of Business Administration (BSc)
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier:

Johan Björklund

Chief Legal and Compliance Officer

Född: 1990
Anställd sedan: 2020
Utbildning: Master of Laws från Uppsala Universitet
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 42 000 aktier privat

Therese Lindgren

Head of Product

Född: 1985
Anställd sedan: 2021
Utbildning: 
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 19 145 aktier privat