Styrelse & ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Styrelse

Mathias Jonsson van Huuksloot

Styrelseordförande

Född: 1972
Ledamot sedan: 2020
Utbildning: Kurser inom juridik och företagsekonomi vid Folkuniversitetet i Göteborg
Övriga uppdrag: General Partner Aurentum I, CEO Bullet Capital AG samt grundare och ägare J. van Huuksloot Asset Management B.V.

Antal aktier: 9 517 459 aktier indirekt via Bullet Capital AG.

Johan Lund

Styrelseledamot

Född: 1976
Ledamot sedan: 2018
Utbildning: Finance and Business Law, Stockholm Universitet samt Business Law, Tax Law, Lund Universitet
Övriga uppdrag: VD samt styrelseledamot i FrontOffice Nordic AB, styrelseledamot i Intergiro International Stockholm AB, 180 Affärsutveckling AB, AktieBolaget Förvaltab i Stockholm, Stockaboo AB, Konkurs punktse Sverige AB, FrontOffice Ventures AB samt VD i The Great Wild AB

Antal aktier: 1 250 000 aktier privat samt 5 898 000 aktier indirekt via FrontOffice Nordic AB

Scott Wilson

Styrelseledamot

Född: 1957
Ledamot sedan: 2019
Utbildning: University of Toronto, Toronto Canada Bachelor of Commerce B.Comm, Canada Management Accountants, Toronto Canada CMA accounting designation
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Sepaga EMI limited samt egen konsultverksamhet som strategisk managementkonsult.

Antal aktier: 0 aktier

Ledning

Serod Nasrat

Verkställande direktör

Född: 1986
Anställd sedan: 2018
Utbildning: State University of New York at Albany, Bachelor of Science (BSc), Business Administration: Finance and Information Technology Management
Väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot Razo Group AB och Razo AB

Antal aktier: 300 000 aktier privat
Simon Afeworki

Simon Afeworki

Head of Finance

Född: 1985
Anställd sedan: 2019
Utbildning: State University of New York at Albany, Bachelor of Science (BSc) in Finance and Accounting
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 66 571 aktier privat
Minou Britmer

Minou Britmer

Head of Accounting

Född: 1990
Anställd sedan: 2019
Utbildning: Redovisningsekonom Göteborgs högskola, National Training tax school, New Jersey samt koncernredovisning Wolters Kluwer.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 16 112 aktier privat
Ejub Bicic

Ejub Bicic

Chief Product Officer (CPO), Tillförordnad Chief Technology Officer (CTO)

Född: 1990
Anställd sedan: 2019
Utbildning: Företagsekonomi Stockholms Universitet
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 0 aktier

Johan Björklund

Chief Compliance Officer

Född: 1990
Anställd sedan: 2020
Utbildning: Master of Laws från Uppsala Universitet
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 0 Aktier