Styrelse & ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Styrelse

Mikael Karlsson

Styrelseordförande

Född: 1977
Ledamot sedan: 2021
Utbildning: Master of Law, Stockholms universitet
Övriga uppdrag: Chief Ethics & Compliance Officer på Telia Company. Styrelseledamot i Spiltan Fonder AB och Stavdal Invest AB.

Antal aktier: 70 070 aktier privat

Jan Frykhammar

Styrelseledamot

Född: 1965
Ledamot sedan: 2021
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aspia AB. Styrelseledamot i Nordic Semiconductor AS, ITAB Shop Concept AB, OX2 AB, Telavox AB, Clavister Holding AB, m.fl.

Antal aktier:

Hammad Abuiseifan

Styrelseledamot

Född: 1978
Ledamot sedan: 2021
Utbildning: BSc i datavetenskap, Linköpings universitet
Övriga uppdrag: VD för CellMax Technologies. Styrelseledamot Icon Management AB, Louqe AB, Cellmax Consulting AB samt CellMax tech AB.

Antal aktier: 1 299 636 aktier privat och via närstående samt 144 000 aktier indirekt via bolag

Ledning

Hammad Abuiseifan

Chief Executive Officer

Född: 1978
Anställd sedan: 2021
Utbildning: BSc i datavetenskap, Linköpings universitet
Övriga uppdrag: VD för CellMax Technologies. Styrelseledamot Icon Management AB, Louqe AB, Cellmax Consulting AB samt CellMax tech AB.

Antal aktier: 1 299 636 aktier privat och via närstående samt 144 000 aktier indirekt via bolag

Susanne Andersson

Chief Financial Officer

Född: 1971
Anställd sedan: 2022
Utbildning: College of Charleston, S.C. USA, Bachelor of Business Administration (BSc)
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier:

Johan Björklund

Chief Compliance Officer

Född: 1990
Anställd sedan: 2020
Utbildning: Master of Laws från Uppsala Universitet
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 42 000 aktier privat

Therese Lindgren

Head of Product

Född: 1985
Anställd sedan: 2021
Utbildning: 
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 19 145 aktier privat