Valberedning

Valberedning i Quickbit eu AB (publ)

​​Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.

I enlighet med den valberedningsinstruktion som antogs vid årsstämman den 24 november 2021 har styrelsens ordförande kontaktat de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningsarbetet för att be dessa att utse ledamöter till en valberedning. 

Valberednings huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Valberedningen har tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete samt information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2022 i Quickbit eu AB (publ) består av följande personer:

Scott Wilson (Aurentum LLP)
Anders Lindell (Nilezia Holdings Limited)
Alexander Mihas (privat innehav)
Mikael Karlsson, styrelseordförande 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 22 november 2022 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till ir@quickbit.com.