The Articles of Association specify the object of the company’s operations, the size of the share capital, the voting rights attached to the different classes of shares and the composition of the Board. The Articles of Association contain no special provisions regarding the appointment and dismissal of Board members or amendments to the Articles of Association. Quickbit’s Articles of Association is adopted by the annual general meeting. The company’s corporate identification number is 559066-2093.

Följande bolagsordning antogs på årsstämman 2017-04-11

§ 1. Firma

Bolagets firma är Quickbit eu AB (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall erbjuda valutaväxlingstjänster online till näthandlare och privatpersoner samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.