Angående villkor för teckning och tilldelning av aktier för aktieägare i FrontOffice Nordic AB (”FrontOffice”) eller Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

QuickBit har mottagit frågor kring teckningsprocessen för aktieägare i FrontOffice och Abelco, vilka erbjuds förtur vid tilldelning i QuickBits pågående spridningsemission. Tilldelningsprinciperna är oförändrade, men teckningsförfarandet har förenklats så att förtursberättigade investerare inte behöver ange ägande i dessa bolag, vare sig anmälan sker elektroniskt eller via anmälningssedel. Vidare utesluter inte de rådande principerna möjligheterna för investerare utan kvalificerande innehav att erhålla tilldelning. Styrelsen finner det därför motiverat att tillhandahålla följande förtydligande:

KVALIFICERING FÖR FÖRTUR

 • Kvalificerad för att delta i aktier med förtur för aktieägare i FrontOffice eller Abelco är den som vid börsens stängning den 14 juni äger minst 200 000 aktier i Abelco eller 12 000 aktier i FrontOffice.
 • Teckning av aktier kan ske när som helst under teckningsperioden, dvs ända fram till den 24 juni. 
 • Förturen beräknas på innehavet vid stängning den 14 juni.

TECKNING

 • Vid sammanställning av alla teckningssedlar kommer QuickBits styrelse att stämma av samtliga inkomna teckningssedlar mot ägarlistor i FrontOffice och Abelco.
 • Man behöver därför inte ange ägande i Abelco eller FrontOffice. Äganden i dessa bolag per den 14 juni verifieras vid tilldelning. 
 • En teckningspost innehåller 400 units (bestående av 1 600 aktier och 1 200 optioner) och kostar 5 120 kr. Man tecknar således units och inte aktier.
 • Teckning kan endast ske i steg om 400 units (en teckningspost). Man kan teckna sig för t ex 1 200 units men alltså inte för t ex 1 400 units.
 • Teckningssedlar med felaktigt angivet antal units kommer rundas av nedåt till närmaste korrekt antal.

TILLDELNING

Av det totala antalet units erbjuds 500 000 units med förtur för Abelcos aktieägare, 250 000 units med förtur för FrontOffice aktieägare samt 500 000 units till allmänheten.

Vid eventuell överteckning kommer tilldelning ske enligt följande:

 1. Är man kvalificerad för förtur som aktieägare i FrontOffice ELLER Abelco kan man maximalt tilldelas aktier i QuickBit pro rata mot sin ägarandel i FrontOffice eller Abelco. 
 2. Är man kvalificerad för förtur i BÅDE FrontOffice och Abelco erhåller man tilldelning för båda innehaven.
 3. Om man har tecknat sig för fler aktier än man tilldelats i egenskap av aktieägare i FrontOffice och/eller Abelco överförs resterande del av tecknade aktier till den allmänna potten på 500 000 units.

UNDANTAG

Styrelsen i QuickBit önskar uppnå en god ägarspridning. Vid eventuell överteckning kommer styrelsen i första hand tillgodose önskad ägarspridning genom att prioritera små teckningar före stora.

När önskemålet om ägarspridning uppnåtts kommer resterande aktier fördelas mellan aktieägarna enligt ovanstående principer. Tilldelningsvillkoren är utformade för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att även investerare med mindre eller inga tidigare aktieinnehav i FrontOffice eller Abelco skall erhålla tilldelning.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777