Bokslutskommuniké för QuickBit eu AB (publ) för räkenskapsåret juli 2017-Juni 2018

SAMMANFATTNING AV QUICKBITKONCERNEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017-07-01-2018-06-30: 

Nettoomsättningen 6 737 tkr

Resultat efter finansiella poster -7 556 tkr (-341) 

Soliditet 66% (83%)

Nettoresultat per aktie, kr: -0,13 (-0,065)

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under året

Bolaget har under innevarande verksamhetsår utvecklat och lanserat en teknisk plattform för handel med kryptovaluta i realtid. QuickBits lösning har integrerats med system för kortinlösen samt har inbyggd automatisk handel mot börsplatser för kryptovaluta, vilket minimerar Bolagets riskexponering. 

Bolaget har därtill under första halvåret 2018 rekryterat ett erfaret ledningsteam och byggt upp verksamhet lokaliserad till Gibraltar. Etableringen i Gibraltar innebär att Bolagets operativa verksamhet förlagts till territoriet, medan ledning finansfunktion och investerarkontakter kvarstår i Sverige, med säte i Stockholm. 

QuickBit har köpt bolaget Rockmint Limited i Gibraltar, vilket gett tillgång till både beprövad programvara med algoritmer för bedrägerikontroller vid kortbetalningar och en kunddatabas som kompletterar och tillför ytterligare kvalitet till bolagets egna system, samt tillgång till flera tusen kunder. 

Händelser efter räkenskapsårets utgång 

Bolaget har efter räkenskapsårets slut, under kvartalet juli till september 2018, kommit igenom testfasen hos flera stora anknutna e-handlare och har en kraftig volymtillväxt av affären. Utfallet av denna volymtillväxt kommer att framstå tydligt i den första kvartalsrapporten under det nya verksamhetsåret.

VD-ord:

”Verksamhetsåret har präglats av uppbyggnad av system och ledningsstruktur, etableringen av bolagets operativa verksamhet i Gibraltar, lansering gentemot pilotkunder och arbete med dem för att färdigställa våra system, samt förberedelser för att lista bolaget på lämplig handelsplats. 

Omsättningsutvecklingen har inte gått riktigt som vi förväntade oss inledningsvis av året, men i takt med att företagets system färdigställts och vunnit förtroende hos pilotkunder så har antalet transaktioner ökat rejält under slutet av räkenskapsåret och vi såg inledningen av en bra trend. Detta kommer tydligt att återspeglas i kommande delårsrapport för juli till september 2018. Detta gör också att vi ser positivt på utvecklingen av bolaget för framtiden.”

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ)

Ladda ner rapport för Räkenskapsåret 2017-2018 här: https://investor.quickbit.com/assets/pdf/investors/2017-07-01-2018-06-30.pdf 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit: jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

QuickBit A R 2017-07-01 2018-06-30