Ett år av omställning slutförd

Omsättningen i andra kvartalet minskade till följd av den omställning av transaktionsflöden som inleddes för nästan ett år sedan samt att färre operatörer än förväntat integrerades under kvartalet. Vid ingången av tredje kvartalet är nu omställningen av transaktionsflöden slutförd. Integrationstakten av nya operatörer ökade i slutet av andra kvartalet, vilket lett till en stark inledning av det tredje kvartalet.

Andra kvartalet, 1 oktober–31 december 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 229,3 Mkr (1 462,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 Mkr (29,6).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 kronor (0,40).
 • Quickbit ingick den 1 december avtal med SafeCharge som blir ytterligare en inlösenpartner vid sidan av befintliga leverantörer.
 • Årsstämman den 30 november 2020 beslutade om omval av Mathias Jonsson van Huuksloot, Johan Lund och Scott Wilson som ordinarie styrelseledamöter. Mathias Jonsson van Huuksloot valdes till styrelsens ordförande.
 • Quickbit kommer under tredje kvartalet kalenderåret 2021 att lansera en helhetstjänst för företagskunder – Quickbit Merchant.
 • Quickbit avser att genomföra ett byte av handelsplats till NGM Main Regulated. Bytet av handelsplats beräknas ske under sommaren 2021.
 • Quickbit tog beslut att dela upp verksamheten i två affärsområden – Business-to-Business (B2B) samt Business-to-Consumer (B2C) – där affärsområde innehåller tydliga produkterbjudanden riktade mot en definierad kundgrupp. Affärsområde B2B inkluderar tjänsterna Quickbit Affiliate samt Quickbit Merchant medan affärsområde B2C omfattar konsumentprodukterna Quickbit Card och Quickbit App.
 • Quickbit avser att utnyttja den köpoption som erhölls den 22 januari 2020 till att förvärva Digital Currency Services B.V. (”DCS”) med varumärket happycoins.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

 • Den 31 december 2020 avslutades utnyttjandeperioden för Quickbit eu AB:s teckningsoptioner, TO 1. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer 20 744 486 nya aktier att emitteras. Det nya antalet aktier blir därmed 88 460 736 och det nya aktiekapitalet kommer att uppgå till 884 607,36 kronor.

   

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)
serod@quickbit.com
+46 73 157 63 33
 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 klockan 08.00.

Release