Ett händelserikt kvartal

Andra kvartalet och inledningen av tredje kvartalet kännetecknas av hög aktivitet. QuickBit har under perioden genomfört sitt första förvärv samt omförhandlat avtalsvillkoren med bolagets inlösenpartner. Det nya avtalet stärker kassaflöde och bruttovinst kommande perioder.

Andra kvartalet, 1 oktober–31 december 2019 i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 1 462,4 Mkr (476,9).

• Rörelseresultatet uppgick till 29,8 Mkr (3,2).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,41 kronor (0,05).

• QuickBit ingick avsiktsförklaring om utgivning av fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort.

• QuickBit ingick strategiskt samarbete med Scrive kring digital identifiering och autentisering av transaktioner.

• QuickBit ingick strategiskt samarbete med Onfido kring digital identifiering samt validering av kunder.

• Årsstämman beslutade om omval av Sven Hattenhauer, Johan Lund och Anders Lindell som ordinarie styrelseledamöter samt val av Lars Melander och Scott Wilson som nya styrelseledamöter. Sven Hattenhauer omvaldes till styrelsens ordförande.

Perioden, 1 juli–31 december 2019 i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 2 445,3 Mkr (551,1).

• Rörelseresultatet uppgick till 62,4 Mkr (1,9).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,86 kronor (0,02).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• QuickBit har erhållit en option att senast 31 december 2020 förvärva Digital Currency Services B.V. (”DCS”) med varumärket happycoins.com. Ett potentiellt förvärv skapar en plattform för en väsentligt ökad lönsam tillväxt.

• QuickBit har ingått avtal om förvärv av BitRate Invest OÜ (”BitRate”) i syfte att säkra kontroll över hela transaktionsflödet samt skapa en bas för fortsatt ökad lönsam tillväxt.

• QuickBit har ingått avtal om nya villkor med bolagets inlösenpartner. De nya villkoren träder i kraft retroaktivt från 1 januari 2020. De finansiella effekterna av de förändrade avtalsvillkoren kommer att ha full effekt från och med tredje kvartalet (jan–mars) i innevarande räkenskapsår. I korthet innebär de nya avtalsvillkoren att:

• avgiften QuickBit betalar till inlösande partner sänks avsevärt,

• mängden likvida medel som behöver deponeras som säkerheter till den så kallade rullande reserven minskar väsentligt samt

• tiden som dessa säkerheter behöver vara deponerade kommer i genomsnitt att ungefär halveras mot dagens nivå.

De finansiella effekterna blir substantiella och åskådliggörs översiktligt i bifogad tabell. Kolumnen ”Justerat utfall” visar de utvalda nyckeltalen så som de hade varit i andra kvartalet respektive halvårsperioden om de nya avtalsvillkoren hade trätt i kraft 1 oktober 2019. Likvida medel som deponerats för transaktionsflöden, den så kallade rullande reserven, inkluderas i balansräkningsposten Övriga fordringar.

För ytterligare information kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)

serod@quickbit.eu

+46 73 157 63 33

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 klockan 08.00.

Release