Kallelse till årsstämma i Quickbit eu AB (publ)

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 januari 2019 klockan 10.00 på Kungsgatan 8, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 27 december 2018, och dels senast den 27 december 2018 skriftligen anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Quickbit eu AB (publ), Box 7779, 103 96 Stockholm, via e-post till investor@quickbit.eu eller per telefon 08-559 206 60. 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida https://blog.quickbit.eu. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 27 december 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

 1. 1. Stämman öppnas
 2. 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. 4. Val av en eller två justeringsmän 
 5. 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. 6. Godkännande av dagordning 
 7. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
 8. 8. Beslut om 
  1. a.fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
  2. b.dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. c.ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 
  4. d. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
  5. e. Val till styrelsen och av revisor
  6. f. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  7. g. Beslut om ändring av villkor för utgivna teckningsoptioner (TO1)
  8. h. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket 
  9. i.Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b 

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9-10

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att nuvarande styrelsen med Sven-Erik Hattenhauer, Johan Lund, Anders Lindell och Bengt Lagergren omväljs som ledamöter med Bengt Lagergren som ordförande och att arvode utgår till styrelsens ordförande med 200 000 kronor per år och med 100 000 kronor per år till övriga ledamöter. PricewaterhouseCoopers AB föreslås väljas som revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de avser att utse bolagets nuvarande revisor Johan Engstam till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Punkt 12

Styrelsen beslutade den 24 november 2017 om emission av bl a 1 000 000 teckningsoptioner (Teckningsoptionerna). Teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier till en kurs om 3,20 kr per aktie. I syfte att möjliggöra upptagande av Teckningsoptionerna till handel föreslår styrelsen att teckningstiden ändras på så sätt att löptiden förlängs och teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna enbart ska kunna ske under perioden 2 december 2019 – 20 december 2019. De ändrade villkoren bedöms vara till fördel för innehavarna av optionerna. De ändrade villkoren bedöms inte heller vara till uppenbar nackdel för aktieägarna.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 11 och 12 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. 

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.quickbit.eu, från och med den 13 december 2018. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit: jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777