KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUICKBIT EU AB (PUBL)

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 14 december 2023 klockan 17:00 i Bolagets lokaler på Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels        är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 december 2023,

dels        anmält sig till Bolaget senast den 8 december 2023 under adress Quickbit eu AB (publ), Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm eller via epost investor@quickbit.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 6 december 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 8 december 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtts  registrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Quickbit eu AB (publ), Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.quickbit.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

11.  Val till styrelse och av revisor

12.  Beslut om ändring av bolagsordning

13.  Beslut om riktad emission av aktier till Magnus von Scheele

14.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

15.  Information om utdelningspolicy

16.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Peter Liljeroos (styrelseordförande), Thomas Jonsson (utsedd av Furuhems Fastigheter AB), Scott Wilson (utsedd av Aurentum LLP) och Wael Mrad (privat aktieinnehav) (”Valberedningen”), föreslår att Peter Liljeroos väljs till ordförande för stämman.

Punkt 8 b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt högst 1 250 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 500 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas 250 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Punkt 11 – Val till styrelse och av revisor

Valberedningen föreslår omval av Elena Kontou, Henrik Vilselius och Scott Wilson som styrelseledamöter, samt omval av Peter Liljeroos som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs, kommer den auktoriserade revisorn Johan Engstam fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

§ 8 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Beslut om riktad emission av aktier till Magnus von Scheele

Styrelsen förslår att årsstämman fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 000 kronor genom nyemission av högst 300 000 aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 0,21 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, på nedan angivna villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Magnus von Scheele (anställd som systemutvecklare på Quickbit). Magnus von Scheele ska ha rätt att teckna högst 300 000 nya aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är fullfölja tidigare ingånget avtal om kvalificerade personaloptioner som Bolaget har ingått med Magnus von Scheele innan Bolaget noterades på NGM Nordic SME, vilket berättigar Magnus von Scheele att erhålla en aktie i Bolaget per innehavd personaloption. Av denna anledning har det inte varit aktuellt att, som alternativ till den riktade emissionen, göra en företrädesemission av aktier (Bolaget har dock orelaterat till denna emission nyligen genomfört en företrädesemission av aktier). För det fall stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag har Bolaget en skyldighet att i stället utge en kontant ersättning till Magnus von Scheele motsvarande 150 procent av optionernas värde, dvs. aktiepriset för Bolagets aktie minskat med kvotvärdet (0,01 kr) multiplicerat med 1,5 per personaloption.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till kvotvärdet för Bolagets aktie (0,01 kronor). Teckningskursen har fastställts i enlighet med personaloptionsavtalet som Bolaget har ingått med Magnus von Scheele. Aktierna ska tecknas genom kontant betalning som ska vara Bolaget tillhanda senast en vecka från årsstämman, dvs. senast den 21 december 2023.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, www.quickbit.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

_________________

Stockholm i november 2023

Quickbit eu AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Liljeroos, Styrelseordförande

+ 46 10-222 53 33
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com