KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUICKBIT EU AB (PUBL)

På begäran av aktieägare representerande cirka 16,64 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Quickbit eu AB (publ) (”Aktieägarna”), org. nr 559066-2093, (”Bolaget”), kallas aktieägarna i Quickbit eu AB (publ) härmed till extra bolagsstämma den 22 maj 2023 klockan 17:00 i Bolagets lokaler på Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30. 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels               är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2023,

dels               anmält sig till Bolaget senast den 15 maj 2023 under adress Quickbit eu AB (publ), Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm eller via e‑post investor@quickbit.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 11 maj 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 15 maj 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Quickbit eu AB (publ), Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.quickbit.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 10. Instruktion avseende förslag till utdelningspolicy
 11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Aktieägarna föreslår att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga styrelseledamöter som inte är anställda ska erhålla 250 000 kronor vardera. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarna föreslår omval av Daniel Sonesson, Henrik Vilselius, Elena Kontou och Scott Wilson som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår Aktieägarna nyval av en femte styrelseledamot. Aktieägarna avser att återkomma med förslag till en ny femte styrelseledamot samt styrelseordförande senast på extra bolagsstämman.

Punkt 10 – Instruktion avseende förslag till utdelningspolicy

Aktieägarna föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta och utveckla ett förslag till utdelningspolicy att läggas fram vid nästa årsstämma i Bolaget.

Övrigt

Handlingar

Aktieägarnas förslag till beslut, som framgår i sin helhet i denna kallelse, hålls tillgängliga hos Bolaget på Lästmakargatan 20 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.quickbit.com, sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Quickbit eu AB (publ) har organisationsnummer 559066-2093 och säte i Stockholm.

______________

Stockholm i april 2023

Quickbit eu AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Daniel Sonesson, Interim VD
+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com

————————————
Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com