Kommuniké från årsstämma i Quickbit eu AB (publ)

Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093 (”Bolaget”), har hållit årsstämma idag, den 22 november 2022. Årsstämman hölls endast genom röstning på förhand (så kallad poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2021/2022. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Arvoden
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från valberedningen, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från valberedningen, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från valberedningen, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från valberedningen, att genom omval utse Mikael Karlsson, och genom nyval utse Henrik Vilselius, Daniel Sonesson, Scott Wilson och Elena Kontou till styrelseledamöter, samt genom omval utse Mikael Karlsson till styrelsen ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Frykhammar och Hammad Abuiseifan avböjde omval.

Det beslutades, i enlighet med förslag från valberedningen, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Riktad emission av aktier
Årsstämman beslutade att inte genomföra riktad emission av aktier till Serod Nasrat, tidigare VD i Bolaget, och Minou Britmer, anställd inom redovisning. 

Detta innebär att Bolaget har en skyldighet att istället utge en kontant ersättning till Serod Nasrat och Minou Britmer motsvarande 150 procent av optionernas värde, dvs. aktiepriset för Bolagets aktie minskat med kvotvärdet (0,01 kr) multiplicerat med 1,5 per personaloption.

För mer information om förslaget till riktad emission av aktier, vänligen se kallelsen till årsstämman som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 21 oktober 2022.

Incitamentsprogram 2022-2026:1
Årsstämman beslutade att inte inrätta incitamentsprogram 2022/2026:1 för Bolagets framtida permanenta verkställande direktör. För mer information om förslaget till incitamentsprogram 2022/2026:1, vänligen se kallelsen till årsstämman som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 21 oktober 2022.

Incitamentsprogram 2022-2026:2
Årsstämman beslutade att inte inrätta incitamentsprogram 2022/2026:2 för Bolagets styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. För mer information om förslaget till incitamentsprogram 2022/2026:2, vänligen se kallelsen till årsstämman som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 21 oktober 2022.

Bemyndigande om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Syftet med bemyndigandet är för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Protokoll från stämman kommer finnas tillgängligt på hemsidan www.quickbit.com inom två veckor.

————————————-

För ytterligare information kontakta:

Anders Jonson, COO och tillförordnad VD Quickbit.

+ 46 73 316 80 28
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com