Kommuniké från årsstämma i QuickBit eu AB (publ) 2018

Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093, har torsdagen den 3 januari 2019 kl 10.00, avhållit årsstämma på Kungsgatan 8, Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden, förutom avseende punkt 12 I dagordningen, “Beslut om ändring av villkor för utgivna teckningsoptioner (TO1)” (se nedan), beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017/18

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017/18. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultar enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att resultatet för räkenskapsåret 2017/18 således överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihetför räkenskapsåret 2017/18

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017/18Ingen aktieägare som under räkenskapsåret 2017/18 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma dels att nuvarande styrelse med Sven-Erik Hattenhauer, Johan Lund, Anders Lindell och Bengt Lagergren omväljs med Bengt Lagergren som styrelseordförande, dels att PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor med Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor till styrelses ordförande och med 100 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. Ingen aktieägare som även är styrelseledamot deltog i beslutet.

Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade att, inom bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt,  att emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, att styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Ingen aktieägare som även är styrelseledamot deltog i beslutet.

Ändring av villkor för teckningsoptioner

Styrelsen beslutade den 24 november 2017 om emission av bl a 1 000 000 teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”). Teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier till en kurs om 3,20 kr per aktie. I syfte att möjliggöra upptagande av Teckningsoptionerna till handel beslöts, med avvikelse från i kallelsen föreslagen ändring av teckningstiden, att teckningstiden ändras på så sätt att löptiden förlängs och teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna enbart ska kunna ske under perioden 1 juni 2020 – 19 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777