Kommuniké från extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ)

Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093 (”Bolaget”), har idag, den 22 maj 2023, hållit extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman hölls på Bolagets lokaler på Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut.


Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 16,64 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 16,64 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga styrelseledamöter som inte är anställda ska erhålla 250 000 kronor vardera. Det noterades att arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 16,64 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, att omvälja Daniel Sonesson, Henrik Vilselius, Elena Kontou och Scott Wilson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 16,64 procent av aktierna och rösterna i Bolaget samt i enlighet med valberedningens förslag, att nyvälja Peter Liljeroos som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Instruktion avseende förslag till utdelningspolicy

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 16,64 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta och utveckla ett förslag till utdelningspolicy att läggas fram vid nästa årsstämma i Bolaget.

Protokoll från stämman kommer finnas tillgängligt på hemsidan www.quickbit.com inom två veckor.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, Interim VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com