Kommuniké från extra bolagsstämma i QuickBit eu AB (publ)

QuickBit eu AB (publ) har idag, onsdagen den 27 februari 2019, avhållit extra bolagsstämma på bolagets huvudkontor, Kungsgatan 8, Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de (enhälliga) beslut som fattades.

Stämman beslutade att dels öka bolagets aktiekapital med högst 13 750 kronor genom nyemission av högst 1 375 000 aktier (“Aktierna”), dels emittera högst 4 125 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av totalt 4 125 000 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 41 250 kronor vid utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna (“Teckningsoptionerna”). En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget till teckningskursen 3,20 kr under perioden 1 – 31 december 2020. Emissionerna ovan ska behandlas som ett beslut och ges ut i form av 1 375 000 s.k. Units där varje Unit berättigar till teckning av en (1) aktie och tre (3) Teckningsoptioner (”Emissionen”). Emissionen ska ske genom kvittning utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor. Rätt att teckna Units skall tillkomma FTCS Intressenter AB. Teckningskurs per Aktie är 2,40 kronor vilket motsvarar av styrelsen bedömt värde. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Betalning av Units skall ske genom kvittning av från FTCS Intressenter AB erhållen inlåning om 3 300 000 kronor. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden för Units. 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa de smärre justeringar av beslut fattade vid stämman som kan vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För att reducera utspädningseffekten av utgivna Units beslutade styrelsen, i direkt anslutning till stämmans avslutande, att emittera högst 5 834 125 teckningsoptioner med samma villkor som Teckningsoptionerna, berättigande till teckning av totalt 5 834 125 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 58 341,25 kronor vid utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. För varje tio (10) per avstämningsdagen innehavda aktier i bolaget erhålles en (1) teckningsoption. Rätt att erhålla teckningsoptionerna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. De aktier som utges till FTCS Intressenter AB ovan berättigar ej till tilldelning av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras till bolagets dotterbolag under bildande (Quickbit Option AB) och kommer därefter att vederlagsfritt tilldelas bolagets aktieägare med företrädesrätt. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt erhålla teckningsoptionerna skall fastställas av styrelsen så snart praktiskt möjligt efter registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket. Styrelsen återkommer med upplysning om avstämningsdag i separat pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777