Mathias Jonsson van Huuksloot föreslås som ny styrelseordförande i Quickbit eu AB (publ)

Quickbit meddelar idag de största aktieägarnas avsikt att föreslå val av Mathias Jonsson van Huuksloot till styrelsens ordförande samt att föreslå omval av Johan Lund till styrelseledamot. Nuvarande styrelseledamot Lars Melander har avböjt omval. Styrelsen avser att fortsätta processen att förstärka styrelsens sammansättning genom att rekrytera fler oberoende ledamöter. När detta arbete är avslutat avser styrelsen att kalla till extra bolagsstämma.

Quickbit offentliggör i dag att, utöver de tidigare till val föreslagna styrelseledamöterna Mathias Jonsson van Huuksloot och Scott Wilson, de största aktieägarna föreslår val av en ny styrelseordförande – Mathias Jonsson van Huuksloot samt val av Johan Lund som styrelseledamot. Som framgår av kallelse till ordinarie årsstämma som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 oktober 2020, avböjde nuvarande styrelseordförande Sven Hattenhauer och nuvarande styrelseledamot Johan Lund omval. Johan Lund har nu meddelat att han accepterar omval. Nuvarande styrelseledamot Lars Melander har dock avböjt omval.

Bolagets största aktieägare har identifierat ett behov av att förstärka styrelsens sammansättning genom att addera fler ledamöter med olika kompetens. Mot bakgrund av detta har bolagets största aktieägare under en tid arbetat målmedvetet med denna rekryteringsprocess.

  • Ur ett ägarperspektiv känner jag ett stort ansvar för alla aktieägare, stor som liten. Intill att en extrastämma kan planeras efter årsskiftet, avser jag ta ett fast grepp om bolaget för att leda det in i nästa fas genom att kandidera till ordförandeposten i styrelsen. Jag vill passa på att informera om att vi har identifierat en långsiktig kandidat till samma roll i bolaget. Personen ifråga får av policyskäl i sin nuvarande befattning, ej ingå i en styrelse där antalet kvinnor ej representerar minst 40 procent av dess ledamöter. Vi har dessvärre inte lyckats komma i mål med den uppgiften till dags dato, och väljer därför att bordlägga val av nya styrelseledamöter tills dess en extrastämma kan utlysas. Det är ett utav flera avgörande förutsättningar för att uppta bolagets aktie för handel på en reglerad handelsplats. Till sist vill jag meddela att jag genom min nya roll i bolaget, villkorat inval, med krafttag kommer förändra allmänhetens förståelse av bolagets kommunikation, dess frekvens, tydlighet samt ett transparent budskap. Därutöver vill jag tillse att bolaget når kommersiella resultat som dess aktieägare kan förvänta sig, utan omsvep, säger Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelseledamot i Quickbit.

 

För ytterligare information kontakta:
Sven Hattenhauer, styrelsens ordförande, Quickbit eu AB (publ)
sven.hattenhauer@quickbit.com
+46 72 303 071 00

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 klockan 07.20.

Release