QuickBit erhåller option att förvärva Digital Currency Services B.V. – skapar plattform för ökad tillväxt och högre lönsamhet

QuickBit eu AB (publ) (“QuickBit”) har den 21 januari 2020 erhållit en option att senast 31 december 2020 förvärva Digital Currency Services B.V. (”DCS”) med varumärket happycoins.com. Förvärvet är ett viktigt steg i att skapa en plattform för en väsentligt ökad lönsam tillväxt genom transaktionsflöden som inte binder kapital och som därmed förstärker kassaflödet.

Vid ett förvärv får QuickBit tillgång till en stor marknad över kontinentala Europa via olika nationella system för direktbetalning vid köp av kryptovaluta genom happycoins.com. Transaktioner som sker via happycoins.com kommer att generera ett omedelbart kassaflöde till QuickBit utan att belastas med några säkerheter i form av rullande reserver.

Transaktionen i sammandrag

 • QuickBit har en option att förvärva 100 procent av Digital Currency Services B.V. (”DCS”).
 • Optionen löper fram till 31 december 2020 och erhålls vederlagsfritt.
 • DCS har befintlig infrastruktur och tillgång till direktbetalningsmetoderna iDEAL, Sofort, Klarna, Giropay, MyBank, Sepa och Bancontact, som är de dominerande sätten att genomföra direktbetalningar i Holland, Tyskland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österrike, Italien, Spanien och Frankrike. Totalt når happycoins.com en marknad för direktbetalningar överstigande 300 miljoner invånare.
 • Ett förvärv av DCS ger QuickBit möjlighet att genomföra transaktioner med kryptovaluta genom direktbetalning på dessa marknader via DCS handelsplats.
 • Myndigheter i Holland avser att reglera marknaden för betalningar med kryptovaluta. En del i denna reglering innebär att aktörer måste söka tillstånd för att genomföra betalningar med kryptovaluta. DCS kommer att lämna in ansökan om att få det regulatoriska tillståndet att köpa och sälja kryptovaluta i Holland. Fram till att tillstånd erhållits kan verksamheten bedrivas fullt ut under ansökningsprocessen.
 • Ett villkor för QuickBit att utnyttja optionen för förvärv av DCS är att DCS senast den 31 december 2020 erhåller det regulatoriska tillståndet från De Nederlandse Bank (den holländska motsvarigheten till Sveriges Riksbank) att kunna genomföra köp och försäljningar av kryptovaluta.
 • Vid förvärv av DCS erlägger QuickBit en totalt köpeskilling om cirka 16,5 miljoner kronor.
 • Förvärvet kommer att finansieras med befintlig kassa i QuickBit.

Serod Nasrat, vd för QuickBit eu AB, kommenterar:

“Ett förvärv av DCS ger QuickBit starka möjligheter att ytterligare öka vår omsättningstillväxt på ett lönsamt sätt samt stärka kassaflödet. Detta uppnås genom att transaktionerna sker via direktbetalningar som, till skillnad från kortbetalningar, inte kräver deposition av säkerheter till inlösenpartners. DCS har även strategiskt viktiga tillgångar som QuickBit kan använda som bas för att utveckla nya produkter. Ett förvärv av DCS ger samtidigt en möjlighet att etablera en stark marknadsposition inom ett antal länder inom EU och i förlängningen en plattform att fortsätta växa in i nya marknader.

Sven Hattenhauer, styrelseordförande i QuickBit eu AB, kommenterar:

“Det är QuickBits första förvärv som noterat bolag och strukturen med att förvärva DCS via en option ger QuickBit möjlighet att sänka och kontrollera risknivån i transaktionen. Köpet är ett första viktigt steg i att utveckla QuickBits nuvarande affärsmodell. Logiken att växa genom förvärv är självklar och värdeskapande för QuickBits aktieägare.”

Logiken bakom samt nyckelfördelar med förvärv av DCS

Genom att förvärva DCS tar QuickBit ett viktigt steg att skapa en plattform för att ytterligare utveckla affärsmodellen. Sammanfattningsvis innebär fördelarna:

 • Potential för omsättningstillväxt genom transaktionsflöden som inte binder något kapital, vilket ger tydligt förbättrade kassaflöden.
 • Med QuickBits kompetens och erfarenhet inom affiliatebaserad marknadsföring kopplat med DCS plattform för direktbetalningar i Europa ser bolaget goda möjligheter att generera ökad lönsamhet då transaktionsflöden bedöms ha högre marginal än nuvarande genomsnittlig marginal.
 • Möjlighet till starkare position på den europeiska marknaden.
 • Ett förvärv av DCS ger QuickBit tillgång till en strategiskt viktig tillgång i form av befintlig infrastruktur och tillgång till direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort. Förvärvet ger därmed möjlighet för QuickBit att genomföra transaktioner med kryptovaluta genom direktbetalning hos alla e-handelsaktörer som är anslutna till iDEAL och Sofort.

Värdeskapande för aktieägarna och finansiell inverkan

Förvärvet av DCS förväntas resultera i betydande fördelar för QuickBit, inklusive betydande aktieägarvärde. Det ökade aktieägarvärdet uppnås i huvudsak genom stark omsättningstillväxt, ökad lönsamhet och lägre kapitalbindning. De initiala positiva finansiella effekterna för QuickBit förväntas uppnås redan inom sex månader från det att förvärvet av DCS genomförts. Förvärvet förväntas därmed bidra positivt till QuickBits vinst per aktie. Det finns dessutom potential för ytterligare positiva finansiella synergier genom att förvärvet innebär en starkare etablering inom Europa genom direktbetalningar utan någon kapitalbindning.

Legala kostnader i samband med förberedelser och Due Diligence uppskattas uppgå till cirka 2,7 miljoner kronor och belastar QuickBits kassaflöde under tredje kvartalet innevarande räkenskapsår.

Om Digital Currency Services B.V.

 • Digital Currency Services B.V. (”DCS”), grundat 2013, är ett holländskt aktiebolag baserat i Amsterdam.
 • DCS ägs till 100 procent av Quantoz N.V.
 • Quantoz har idag ett ingående samarbete med QuickBit och är en av bolagets viktigaste leverantörer.
 • DCS har via handelsplatsen Happy Coins en befintlig infrastruktur och tillgång till direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort med flera. iDEAL är det dominerande sättet att genomföra direktbetalningar i Holland och delar av Belgien. Sofort är ett av de ledande sätten att genomföra direktbetalningar i Tyskland, Luxembourg, Schweiz och Österrike.
 • DCS har även en ytterligare strategisk tillgång i form av en tekniskt helt utvecklad handelsplats för kryptovalutor. Denna handelsplats har idag namnet Happy Coins och har en fullt fungerande verksamhet med samtliga regulatoriska funktioner på plats som krävs för denna typ av verksamhet.
 • Handelsplatsen happycoins.com har uteslutande fungerat som en testmiljö för Quantoz, vilket bland annat inneburit att ingen marknadsföring har skett för att driva trafik och transaktionsflöden till Happy Coins. Detta förklarar i sin tur att verksamheten uppvisat låg omsättning och lönsamhet.
 • DCS har idag en person anställd med kontor i Amsterdam.
 • Det senaste räkenskapsåret omsatte DCS cirka 111 000 EUR med ett negativt rörelseresultat om cirka 5 500 EUR.

Om transaktionen

 • QuickBit har, via upprättat optionsavtal, möjlighet att förvärva 100 procent av Digital Currency Services B.V. av nuvarande ägaren Quantoz N.V.
 • Ett avgörande villkor för att förvärvet ska genomföras är att DCS ansöker, och beviljas, det regulatoriska tillståndet att kunna genomföra transaktioner med kryptovaluta. Detta tillstånd måste erhållas senast den 31 december 2020.
 • När detta regulatoriska tillstånd har erhållits har QuickBit möjlighet att välja att utnyttja optionsrätten för att förvärva DCS.
 • Optionsrätten måste utnyttjas senast 31 december 2020, vilket också är det datum när förvärvet senast måste ha tillträtts.
 • Total köpeskilling för DCS uppgår till cirka 16,5 miljoner kronor och ska erläggas vid utnyttjandet av optionen.
 • Ett eventuellt förvärv kräver sedvanlig ägarprövning av De Nederlandse Bank. 
 • Vid tidpunkten för offentliggörandet innehar QuickBit inte några aktier eller röster i DCS.

QuickBit eu AB (publ)

Serod Nasrat, vd

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Serod Nasrat, vd, QuickBit eu AB (publ)

E-post: serod@quickbit.eu

Telefon: +46 721 87 04 27

 

Per-Anders Nyman, Investor Relations, QuickBit eu AB (publ)

E-post: pa@quickbit.eu

Telefon: +46 708 13 22 02

 

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchainsäkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2020 klockan 07:30.

Release