QuickBit eu AB (publ) beslutar om avstämningsdag till den 13 juni 2019 avseende tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner

Som tidigare aviserats i pressmeddelande den 27 februari 2019 har styrelsen i Quickbit eu AB (publ) beslutat att emittera högst 5 834 125 teckningsoptioner berättigande till teckning av totalt 5 834 125 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 58 341,25 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. För varje tio (10) per avstämningsdagen innehavda aktier i bolaget erhålles en (1) teckningsoption. Rätt att erhålla teckningsoptionerna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Teckningsoptionerna är nu registrerade hos Bolagsverket och avstämningsdag för erhållande av teckningsoptionerna är av styrelsen beslutad till den 13 juni 2019. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

 

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden.

QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier.

Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin.

QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.