QuickBit eu AB (publ) beslutar om tilldelning av teckningsoptioner till tidigare optionsinnehavare samt justerar teckningsperiod

Styrelsen i QuickBit eu AB (publ) beslutade den 24 november 2017 om emission av sk units inkluderande totalt 1 000 000 teckningsoptioner där en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget till en kurs om 3,20 kr. (”Teckningsoptionerna”). 

Styrelsen har mot ovan och med stöd av bemyndigande beslutat enligt nedan.

I syfte att möjliggöra upptagande av Teckningsoptionerna till handel inför bolagets förestående listning beslöts att teckningstiden för Teckningsoptionerna ändras från 1 – 19 juni 2020 till 1 – 31 december 2020.

För att anpassa erbjudandet i den unit som utgavs 2017 enligt ovan till villkoren i bolagets förestående spridningsemission beslutade styrelsen vidare att emittera ytterligare högst 500 000 teckningsoptioner med samma villkor som Teckningsoptionerna, berättigande till teckning av totalt 500 000 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. Rätt att erhålla teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma innehavarna av Teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna emitteras till ett bolaget helägt dotterbolag och kommer därefter att vederlagsfritt tilldelas innehavare av Teckningsoptionerna. För varje två (2) per avstämningsdagen innehavda Teckningsoptioner erhålles en (1) ny teckningsoption. Avstämningsdag för fastställande av vilka optionsinnehavare som är berättigade att erhålla teckningsoptionerna skall fastställas av styrelsen så snart praktiskt möjligt efter registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket. Styrelsen återkommer med upplysning om avstämningsdag i separat pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777