Quickbit eu AB (publ) genomför företrädesemission om 32,5 MSEK

Styrelsen för Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 november 2022, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden löper under perioden 29 september – 13 oktober 2023. Teckningskursen uppgår till 0,41 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 32,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 21 MSEK, motsvarande ca 65 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Quickbit har sedan starten 2016 tillhandahållit säkra och användarvänliga betalningslösningar som bland annat förenklar för konsumenter och företag att använda kryptovaluta inom e-handel. Quickbit har under denna tid hanterat transaktioner överstigande tiotals miljarder kronor.

Marknaden för Bolagets tjänster växer kontinuerligt, men samtidigt undergår den flera förändringar. En stor del av Quickbits omsättning har historiskt härrört från samarbeten med en eller ett fåtal partners, vilka har förmedlat betalningsuppdrag från e-handelsaktörer till Bolaget. Sedan en tid har Quickbits transaktionsvolymer minskat, vilket har föranlett styrelsen att inleda en anpassning av Quickbits position i värdekedjan för att bättre kunna kapitalisera på nu rådande marknadstrender.

Styrelsens förändringsarbete syftar i korthet till att etablera flera direkta relationer med slutkunder, där Quickbit även erbjuder ett bredare tjänsteutbud, såsom hantering av drifts- och supportfrågor. Det är styrelsens bedömning att den ökade närheten till kundföretagen innebär möjligheter till flerfaldigande av såväl transaktionsvolymer som marginaler, jämfört med Bolagets tidigare positionering.

Omkring hälften av likviden från föreliggande nyemission kommer således att användas för marknadsinsatser och försäljningsarbete gentemot ett större antal e-handelsföretag och andra kundsegment.

Teknikmässigt är Bolaget väl rustat för denna expansion, och endast begränsade resurser kommer att behöva avsättas för utvecklingsarbete kring Bolagets tekniska plattform.

Medlen från nyemissionen, kombinerade med effekterna av det besparingsprogram som inleddes av den ledning som tillträdde vid inledningen av  2023, kommer att tillgodose Bolagets behov av såväl rörelsekapital under överskådlig tid som medel för de planerade och inledda expansionsåtgärderna.

Bolaget avser huvudsakligen använda emissionslikviden till följande ändamål:

Förstärkning av rörelsekapitalet               50%

Expansion techteam                           20%

Sälj/marknad                                          30%

Villkor för Företrädesemissionen

Villkoren i företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 27 september 2023.

Emissionen omfattar högst 79 614 662 aktier. Aktierna tecknas till en kurs om 0,41 kronor per aktie. Vid full teckning ökas aktiekapitalet med högst 796 147 kronor, från 884 607 kronor till 1 680 754 kronor. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med ca 47,4 procent av rösterna och kapitalet.

För det fall inte samtliga erbjudna aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum: I första hand ska tilldelning ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Prospekt

Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att presenteras i ett prospekt, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till ett sammanlagt belopp om ca 21 MSEK, motsvarande ca 65 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av vissa aktieägare, styrelseledamöter och ledning.

Ytterligare information beträffande de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det ovan nämnda prospektet.

Tidplan för Företrädesemissionen 

Sista dag för handel med Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter25 september 2023
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter26 september 2023
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen27 september 2023
Beräknat datum för offentliggörande av prospekt28 september 2023
Teckningsperiod i Företrädesemissionen*29 september – 13 oktober 2023
Handel med teckningsrätter (TR)*29 september – 10 oktober 2023
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)*29 september – omkring vecka 44, 2023
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen18 oktober 2023

*eller under en senare meddelad period av motsvarande varaktighet i händelse av fördröjd prospektgranskningsprocess.

Rådgivare

Finansiella rådgivare i denna transaktion: Eminova Fondkommission/Eminova Partners.

Emissionsinstitut: Eminova Fondkommission.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2023 klockan 08.20.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com