QuickBit eu AB (publ) offentliggör memorandum inför fullt garanterad spridningsemission med start 10 juni 2019

Styrelsen i QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit) offentliggör idag investeringsmemorandum inför bolagets spridningsemission som startar 10 juni 2019. Syfte med emissionen är att uppnå en spridning av ägandet i en omfattning som kommer att främja en vital handel. QuickBit meddelar vidare att emissionen täckes till 100% genom FrontOffice Nordic AB (publ) som garanterar 70 % och genom Abelco Investment Group AB (publ) som garanterar resterande 30%. 

 

Investeringsmemorandum, teaser och teckningssedel (för teckning via Bank-ID) avseende Erbjudandet är från och med idag tillgängligt på Bolagets emissionsrum https://investor.quickbit.com/emission/samt kommer finnas tillgängligt hos Bolagets emissionsinstitut Eminova Fondkommission (www.eminova.se/emissionsuppdrags/) från och med emissionsstart den 10 juni 2019.

Erbjudandet i korthet:

Emissionsbelopp:16 000 000 sek

Erbjudna värdepapper:1 250 000 units: 5 000 000 aktier och 3 750 000 teckningsoptioner av serie TO1. En (1) unit bestående av fyra (4) aktier samt tre (3) teckningsoptioner.

Teckningskurs:12,80 kronor per unit, motsvarande 3,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Teckning av units ska ske med som minst 400 units, till ett pris om 5 120 kronor.

Villkor teckningsoption:Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 3,20 kronor per aktie under perioden 1 – 31 december 2020.

Pre- money värdering:191 miljoner sek.

Teckningstid och betalning:Teckning av units skall ske under perioden 10 – 24 juni 2019. Betalning för units skall ske senast tre (3) bankdagar efter utsändande av avräkningsnota. Styrelsen skall äga rätt att förlänga både teckningstid och tid för betalning.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: 100 % av Emissionsbeloppet (16 MSEK) har garanterats till 70 % av FrontOffice Nordic AB (publ) och till 30% Abelco Investment Group AB (publ)

Förtur vid tilldelning: Aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ) och Abelco Investment Group AB (publ) erhåller förtur på teckning av totalt 750 000 units. För mer information om villkor för förtur vid tilldelning besök QuickBits emissionsrum:  https://investor.quickbit.com/emission/

Eminova Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till QuickBit samband med emissionen.  

Syftet med emissionen är att uppnå en spridning av ägandet i en omfattning som kommer att främja en vital handel. Vid tidpunkten för beslutet av emissionen pågår granskningsprocessen, men godkännande för notering har ännu inte erhållits. Information om noteringsprocessen kommer fortlöpande att offentliggöras på Bolagets hemsida och via pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2019.

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden.

QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier.

Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin.

QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

QuickBit - Informationsmemorandum - 2019-06-07