QuickBit eu AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 2018-07-01- 2018-09-30

Väsentliga händelser perioden juli till september, första kvartalet 

QuickBit har under kvartalet gjort en bred lansering av den tekniska plattformen. Genom introducentnätverk har Bolagets system länkats in i ett större antal e-handelsplatser internationellt, vilket gett ett direkt gensvar i Bolagets omsättning. Omsättningen i kvartal 1 uppgick till drygt 74 mkr vilket är mer än 11 gånger hela föregående års omsättning.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

QuickBits marginal är ännu inte så god som vi skulle önska, men med stigande volymer och förväntat högre framtida marginaler då vi lanserar kompletterande tekniktjänster, så förväntar vi oss en totalt sett god lönsamhet under bokföringsåret. Vi har uppnått en stor kundbas och vi kommer under året att fokusera på ökad volymtillväxt och ökad marginal.

Den senaste tidens nedgång av priser för kryptovalutor har påverkat företaget i begränsad utsträckning. Snabba kursförändringar för Bitcoin Cash innebär en risk för värdet av företagets handelslager, men för att minimera denna riskexponering har den tekniska plattformen utvecklats så att kryptovalutor vid behov köps och säljs automatiskt genom etablerade börsplatser för kryptovaluta på ett sådant sätt att handelslagret alltid hålls till minsta praktiskt möjliga nivå.

Lanseringar av ett antal nya kryptovalutor är en risk som kan leda till bristande likviditet och stora kurssvängningar i de valutor som inte emottages väl av marknaden. QuickBit hanterar denna risk genom att handla endast med etablerade valutor och genom att ha en dialog med Bolagets revisorer och med lagstiftarna i Gibraltar kring vilka valutor som är accepterade. 

VD:s kommentar: 

”Den kraftigt ökande omsättningen i QuickBits verksamhet under kvartalet visar att det finns en stark efterfrågan för våra tjänster. Efter en lång period av tester med pilotkunder är det mycket roligt att Bolaget nu har en hög efterfrågan från vår kundbas och en färdig basering av verksamheten i Gibraltar, en jurisdiktion med regelverk och institutioner som välkomnar företag inom krypto- och blockchain-sektorn. QuickBit kommer inom kort att gå vidare med processen för listning av moderbolaget på en lämplig marknadsplats i Sverige. Vi kommer inför listning att genomföra en spridningsemission för att öka antalet aktieägare.”

Resultatutveckling juli till september 2018

                                                                                       2018-07-01-    2017-07-01-

                                                                                       2018-09-30     2017-09-30

Nettoomsättning                                                             74 207 462     529 652 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt                 -1 434 418      193 825 

Soliditet                                                                          40,8%           88,8% 

Resultat per aktie                                                           -0,02             0,00 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, verkställande direktör, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

QuickBit eu AB publ - Dela rsrap port - 2018-07-01 - 2018-09-30