QuickBit ingår nytt avtal med inlösenpartner – minskade krav på säkerheter och förstärkt framtida kassaflöde

QuickBit har ingått avtal om nya villkor med sin inlösenpartner. De nya villkoren träder i kraft retroaktivt från 1 januari 2020 och medför uteslutande positiva finansiella effekter för QuickBit. Effekterna innebär i korthet ökad bruttovinst och förstärkt kassaflöde kommande perioder. De positiva finansiella effekterna blir fullt synliga redan under tredje kvartalet innevarande räkenskapsår.

QuickBits strategi att fokusera på omsättningstillväxt har resulterat i en ökning av nettoomsättning med cirka 80 procent under räkenskapsårets två första kvartal, jämfört med utgången av fjärde kvartalet föregående år. Den kraftigt ökade transaktionsvolymen under perioden har i sin tur inneburit successivt ökade deponeringar av likvida medel som säkerheter för denna transaktionsvolym. Effekten av detta har inneburit ett svagt kassaflöde under andra kvartalet.

Med en kraftigt ökad nettoomsättning den senaste sexmånadersperioden har QuickBit erhållit den kritiska massa som ger bolaget en stark position att omförhandla villkoren med inlösenpartner. Förhandlingar om ett nytt avtal har pågått under ett antal månader, ett arbete som intensifierats efter årsskiftet. Ett nytt avtal har nu ingåtts vars villkor gäller retroaktivt från den 1 januari 2020.

De finansiella effekterna av de förändrade avtalsvillkoren är uteslutande positiva för QuickBit och kommer att ha full effekt från och med tredje kvartalet (jan-mars) i innevarande räkenskapsår. I korthet innebär de nya avtalsvillkoren att:

  • den avgift QuickBit betalar till inlösande partner väsentligen sänks,
  • mängden likvida medel som behöver deponeras som säkerheter till den så kallade rullande reserven minskar väsentligt,
  • tiden som dessa säkerheter behöver vara deponerade kommer i genomsnitt att ungefär halveras mot dagens nivå.

De finansiella effekterna av dessa centrala förändringar innebär i korthet ökad bruttovinst och förstärkt operativt kassaflöde framöver. Effekterna blir substantiella och åskådliggörs översiktligt i bifogad tabell.

– Jag är mycket nöjd över att vi har ingått ett nytt avtal. Det här är en avgörande milstolpe i QuickBits relativt korta historia. Det nya avtalet innebär att QuickBit framöver inte kommer att uppvisa negativt eller försvagat kassaflöde på grund av stark omsättningstillväxt och det negativa kassaflödet i andra kvartalet kan därför ses som en engångshändelse. QuickBit rustas nu istället med en växande kassa som kommer att används till att öka takten i genomförandet av ytterligare värdeskapande initiativ såsom exempelvis lansering av nya produkter och tjänster, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)

serod@quickbit.eu

+46 72 187 04 27

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 klockan 08.00.

Release