Quickbit offentliggör bokslutskommuniké ‘22/23

Quickbit rapporterar en omsättning om 20,6 mEUR under Q4 ’22/23, i linje med vad som preliminärt kommunicerats. Bruttomarginalen uppgick till 3,9%. Quickbit har under kvartalet fortsatt exekvera sitt kostnadsbesparingsprogram samtidigt som Quickbit Pay har lanserats. Den nya produkten har fått ett gott mottagande av potentiella kunder och Quickbit ser en stor potential i Quickbit Pay framledes, vilken banar väg för det vi kallar Quickbit 2.0.

Fjärde kvartalet, april – juni 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,6 mEUR (69,3).
 • Bruttoresultat uppgick till 0,8 mEUR (3,0) med en bruttomarginal på 3,9% (4.3%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 0,7 mEUR (0,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,8 mEUR (-0,5).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 EUR (-0,00).

 Helåret juli 2022 – juni 2023 i sammandrag 

 • Nettoomsättningen uppgick till 229,5 mEUR (346,7).
 • Bruttoresultat uppgick till 9,6 mEUR (13,6) med en bruttomarginal på 4,2% (3,9%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 4,9 mEUR (2,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,7 mEUR (-0,9).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 EUR (-0,02).

Händelser under kvartalet

 • Quickbit meddelade förändringar i styrelsen där Mikael Karlsson avgick som styrelseordförande.
 • På begäran av aktieägare som representerande ca 16,64 % kallade Quickbit till en extra bolagsstämma där Peter Liljeroos valdes som ny styrelseordförande.
 • Quickbit meddelade att lanseringen av Quickbit Pay var nära förestående samtidigt som lanseringen av Quickbit Checkout drogs tillbaka.
 • Quickbit meddelade att man fann en lösning för att återlansera Quickbit Checkout tillsammans med en ny samarbetspartner under Q4 ’22/23.
 • Quickbit meddelade förändring i ledningsgruppen där Daniel Boettge tog över som CFO i samband med att Head of Finance, Sneha Patel lämnade Quickbit.
 • Quickbit meddelade att Daniel Sonesson tillträdde rollen som permanent VD och Koncernchef från att ha varit Interim VD. Daniel lämnade samtidigt sin styrelsepost.
 • Quickbit meddelade att B2B-produkten Quickbit Pay lanserats, vilken har erhållit mycket positiva reaktioner från potentiella kunder och ett stort intresse från marknaden.

Händelser efter kvartalet

 • Quickbit meddelade preliminära intäkter och rörelseresultat för Q4 ‘22/23 med betydligt lägre intäkter och rörelseresultat än samma period föregående år.
 • Quickbit offentliggjorde valberedning inför årsstämman 2023 som består av Scott Wilson (utsedd av Aurentum LLP), Thomas Jonsson (utsedd av Furuhem Fastigheter AB), Hammad Abuiseifan och Peter Liljeroos, Styrelseordförande.
 • Quickbit meddelade lanseringen av ett innovativt Merchant Referral Program.

Vd har ordet

Nu har jag varit en del av Quickbit sedan februari och minst sagt hunnit bli varm i kläderna. Jag är stolt över att jag sedan i maj fått förtroendet från styrelsen att leda Quickbit som permanent VD. Under kvartalet har vi hunnit med mycket, dels att effektivisera processer i verksamheten och fortsätta implementera vårt kostnadsbesparingsprogram, dels att fokusera på nya produkter. Jag är extra glad över lanseringen av Quickbit Pay som lanserades innan kvartalets slut, precis som utlovat. Det är en stor milstolpe för Quickbit och den kommer tillsammans med Quickbit App att utgöra grunden för en ljus framtid för Quickbit, det vi kallar Quickbit 2.0.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till strax över 20 mEUR. Bruttomarginalen uppgick till 3,9%, ungefär i linje med vad de senaste kvartalen har visat på. Vi har under våren arbetat hårt med kostnadsbesparingar då vi har förutspått sämre finansiella resultat och vi kommer redan under innevarande kvartal att se effekter av detta.

Vi har tidigare kommit till insikt i att äldre intäktsmodeller och strukturer runt dessa skulle komma att förändras samt behöva adresseras på nya sätt, delvis i och med regulatoriska krav och reducerade volymer, men också på grund av ökad konkurrens. Det har gjort att Quickbit behövde transformeras och byggas om till en mer snabbrörlig och säljinriktad tech-organisation. Samtidigt gör Quickbits egenutvecklade produkt, Quickbit Pay, att vi inte längre är beroende av samma infrastruktur som tidigare intäktskällor varit, då Quickbit tidigare varit en aktör av flera i att hantera strukturen kring större transaktionsvolymer.

Förutom det allmänna omvärldsläget och lägre transaktionsflöden hos merchants, så beror en stor del av den minskade omsättningen på faktorer utanför Quickbits direkta kontroll. Den äldre produkten har alltid varit beroende av att våra samarbetspartners väljer att föra in större transaktionsvolymer in i den infrastruktur som Quickbit ombesörjde. Dessa volymer har varit svåra att förutspå i storlek och Quickbit satt inte vid förarsätet kring alla beslut.

I och med att Quickbit nu är live med Quickbit Pay, kommer Quickbit att kunna ombesörja fler delar av värdekedjan ut mot kund och kommer därmed bli ett mer marknads- och kundorienterat företag än tidigare. Detta innebär att vi kommer kunna ha en bättre dialog med våra kunder, få en bättre förståelse, utveckla vår produkt i linje med kunders efterfrågan och också skapa mer stabilitet och lojalitet kopplat till intäkter i och med nya stärkta kundrelationer. Det kommer dock ta tid innan bolaget helt och fullt kan komma upp i samma intäkter på grund av sedvanlig tid att bearbeta kund med en ny produkt, det vill säga Quickbit Pay. Däremot kommer nya kunder generera högre marginaler och större intäkter snabbare, då Quickbit inte blir beroende av andra aktörer likt tidigare. Dock återstår att se hur snabbt kunder omsätter olika stora transaktionsvolymer genom Quickbit Pay jämfört med äldre alternativ. Quickbit kommer visa kunder att Quickbit Pay är ett modernare, säkrare och smartare alternativ, men vi kan samtidigt inte styra kunders beslut. Däremot, i och med Quickbit Pay, får vi framför allt mycket större kontroll kring intäkter och högre marginaler, vilket är anledningen till att denna omläggning var nödvändig för bolaget.

På grund av omläggningen från den äldre och mer oförutsägbara transaktionsstrukturen så behövde bolaget reducera kostnadsvolymen. Därför initierades ett kostnadsbesparingsprogram i februari 2023. Detta var inte enkom för att spara pengar utan också för att göra bolaget redo för att ha den nya organisationen på plats, vilken behövs i och med nya lösningar. Quickbit kommer framgent ha ett mindre faciliteringsfokus och istället ha mer fokus på sälj, produkt och tech. Därför, när intäkterna genom Quickbit Pay växer, kommer Quickbit skala upp igen, men med en helt ny organisation, med andra kompetenser som kommer vara en del av det nya Quickbit 2.0.

Som ett led i kostnadsbesparingar och i översikten kring hur en ny organisation bör se ut har bolaget också valt att se över den legala strukturen. Där har beslut tagits att avveckla verksamheten i Gibraltar, som är under utredning av den Gibraltiska Finansinspektionen för verksamhet innan 2023. Verksamheten i Gibraltar anses dock inte längre nödvändig för den organisation som Quickbit behöver för framtida marknadsbearbetning. Vidare innebär detta också reducerad komplexitet och sänkta kostnader.

Omläggningen mot Quickbit Pay innebär en otrolig möjlighet för Quickbit. Vår unika lösning har fått mycket god respons från de första 10+ presumtiva kunder som vi just nu för dialog med. Denna lösning och dess unikhet hade inte kunnat utvecklas med så god kvalitet om inte Quickbit hade haft flera års erfarenhet av att säkra höga transaktionsvolymer. Det kommer dock innebära tid och därför har Quickbit försökt få till stånd en finansieringslösning. Vi jobbar hårt på denna just nu och återkommer inom kort gällande detta.

Quickbit ser också att man kan öka attraktiviteten som transaktionshanterare i den äldre infrastrukturen genom nya lösningar såsom Quickbit Checkout. Dock kräver även denna lösning att samarbetspartners säljer den till sina merchants. Där är det en balansgång. Quickbit har allt att vinna på att dessa merchants primärt väljer Quickbit Pay, men en förlängning av dessa höga transaktionsvolymer i den äldre infrastrukturen är välkommen om de kan ombesörja och finansiera omläggningen i att Quickbit blir en helhetspartner för sina kunder.

För mig går Quickbit nu in i en ny era. Vi har varit en trovärdig och kompetent aktör i att hantera höga transaktionsvolymer, men med hög oförutsägbarhet och utan kontakt med beslutsfattande slutkunder. I och med denna nya omläggning blir vi Quickbit 2.0. Vi kommer att ha direktkontakt med alla våra kunder och vi kommer bli en modern, snabbväxande fintech-organisation med global potential då Quickbit Pay adresserar en global marknad av merchants. Vi är exalterade och ser nu fram emot att bearbeta marknaden med denna lösning med starka ambitioner.

Med det vill jag tacka våra anställda, kunder, samarbetspartners och aktieägare, och hälsa er välkomna på nästa del av Quickbits framtidsresa – Quickbit 2.0.

Daniel Sonesson

VD 

Avseende revisorns granskningsrapport

Quickbit för för närvarande diskussioner om en finansieringslösning, men vill ändå uppmärksamma om följande skrivning i revisorns granskningsrapport i bokslutskommunikén under stycket Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift:

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet Risk och osäkerheter på sidan 6 i bokslutskommunikén, av vilken det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av erhållande av ytterligare finansiering. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 klockan 08.00.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com