Quickbit offentliggör delårsrapport för Q1 ‘22/23

Quickbit rapporterar en omsättning om 68,1 mEUR under Q1 ’22/23. I slutet av kvartalet noterades en stigande omsättningsvolym vilket antas fortsätta in i Q2 ’22/23. Bruttomarginalen uppgick till 4,2% som resultat av fortsatta kostnadseffektiviseringar och en balanserad produktmix. Fullt fokus är på de nya produkterna Quickbit Pay och Quickbit Checkout inför en bred lansering innan årets slut.

Första kvartalet, juli – september 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 68,1 mEUR (97,1).
 • Bruttoresultat uppgick till 2,9 mEUR (3,6) med en bruttomarginal på 4,2% (3,7%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 1,1 mEUR (0,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 mEUR (-0,1).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,00 EUR (-0,00).

Händelser under kvartalet

 • Quickbit Earn Wallet lanserades för svenska och norska användare av Quickbit App som möjliggör utlåning av Bitcoin kryptovaluta mot avkastning via tredjepart.
 • Quickbit förvärvade två produktplattformar för framtida ökad tillväxt och lönsamhet.
 • Quickbits konsumenterbjudande lanserades i Finland som en del av den strategiska
  geografiska expansionen.
 • Anders Jonson tillträdde som tillförordnad VD utöver hans roll som Chief Operating Officer.
 • Quickbit färdigutvecklade och integrerade de två första produkterna till Quickbit Merchant-erbjudandet; Quickbit Pay och Quickbit Checkout samt meddelade att projekten går vidare in i en fas av testning och mjuklansering för att säkerställa funktionalitet inför en bred lansering innan årets slut.

Händelser efter kvartalet

 • Quickbits valberedning föreslog nyval av fyra styrelseledamöter; Henrik Vilselius, Daniel Sonesson, Scott Wilson och Elena Kontou samt omval av Mikael Karlsson som styrelseordförande. Jan Frykhammar och Hammad Abuiseifan avböjde omval.
 • Quickbits konsumenterbjudande lanserades i Nederländerna som en del av den strategiska geografiska expansionen.

Vd har ordet

Efter mina första månader som Chief Operating Officer och tillförordnad VD är jag positivt överraskad över den höga kompetens och framåtanda jag sett på Quickbit. Det har varit en intensiv period och under räkenskapsårets första kvartal har den makroekonomiska osäkerheten tilltagit globalt. Inflation och räntor stiger samtidigt som köpkraften från konsumenter har minskat. Trots detta ser vi en stor potential inom våra B2C- och B2B-erbjudanden där vi fortsätter att investera i både befintliga och nya produkter. Med Quickbit Merchant ser vi framtida möjligheter att ta en mer offensiv roll inom kryptobetalningar.

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 68,1 mEUR och ADV uppgick till 0,7 mEUR. Omsättningen under kvartalet har påverkats av en lägre aktivitet hos merchants. Detta har adresserats och diskussioner förts. Mot slutet av kvartalet noterades en ökande trend, vilken vi estimerar kommer att fortsätta under nästa kvartal.

Bruttomarginalen stärktes under kvartalet till 4,2% (3,7%) jämfört med samma period föregående år till följd av kostnadseffektiviseringar och fördelaktig produkt- och marknadsmix. Vår ambition om att öka bruttomarginalen på sikt kvarstår och vi ser att det i takt med att vårt konsumenterbjudande (B2C) växer, tillsammans med våra nya produkter inom Quickbit Merchant, finns goda möjligheter för högre lönsamhet.

Den senaste tiden har varit fylld av aktiviteter. I slutet av kvartalet färdigutvecklade vi de två första produkterna inom erbjudandet för Quickbit Merchant; Quickbit Pay och Quickbit Checkout. Båda dessa B2B-produkter befinner sig nu i en fas av tester och mjuklansering, och vi ser en stor potential inför lansering.

Genom Quickbit Pay och Quickbit Checkout kommer vi att kunna expandera inom fler segment samtidigt som det ger oss möjligheten att ta en ledande roll inom betalningar med kryptovaluta. När produkterna lanseras kommer vi genom Quickbit Pay att göra användarupplevelsen förenklad för våra användare vid betalningar i kryptovaluta på samma gång som vi kommer kunna driva fler användare till Quickbit App. Med Quickbit Checkout möjliggör vi för konsumenter, oavsett kryptoplånbok, att göra betalningar med kryptovaluta. Båda produkterna planeras att lanseras brett innan årets slut och kommer med det att bidra till ett ökat antal merchants. Quickbit Checkout är baserad på en av de två produktplattformar som vi förvärvade i augusti.

Vi närmar oss även lansering av den andra produktplattformen som vi förvärvade i kvartalet. Produkten är en mer avancerad version av Quickbit Affiliate som tillgodoser en bättre användarupplevelse för både merchants och för konsumenter. Förväntningen är att produkten kommer möjliggöra ökad trafik utöver den nuvarande Quickbit Affiliatelösningen.

Under kvartalet har vi på konsumentsidan lanserat Earn Wallet till Quickbit App som låter användare låna ut Bitcoin mot avkastning via tredjepart, något vi ser kompletterar vårt konsumenterbjudande genom möjligheten till avkastning med stillasittande kapital. Samtidigt har vi expanderat vårt konsumenterbjudande med Quickbit App, Card och Earn Wallet till Finland, som är vår tredje konsumentmarknad. Efter kvartalet lanserades vårt konsumenterbjudande även i Nederländerna. På sikt ser vi möjligheten till en snabbare geografisk expansion inom Europa om den föreslagna EU-regleringen MiCA tas i kraft, preliminärt mot slutet av 2023.

När vi nu närmar oss slutskedet av 2022 ser jag med stor ödmjukhet fram emot att fortsätta utvecklingen av Quickbit för att ta bolaget vidare till nästa steg och optimera den potential som finns inom verksamheten.

Anders Jonson

Tillförordnad VD och COO

För ytterligare information kontakta:

Anders Jonson, Tillförordnad VD och COO

+ 46 73 316 80 28

ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 klockan 08.00.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Quickbit Q1 22/23