Quickbit offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Styrelsen i Quickbit eu AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: QUICK) (”Quickbit” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 15 augusti 2023, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 22 november 2022, beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 79 614 662 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Quickbit har i samband med Företrädesemissionen och före teckningsperiodens inledning, som påbörjas 20 oktober 2023, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och har publicerats på Bolagets hemsida.

Publicering av prospekt

Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Quickbits hemsida, https://investor.quickbit.com/, Eminova Fondkommission, https://eminova.se/ och kommer att vara tillgängligt på Finansinspektionens hemsida https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Quickbit eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Villkoren i företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

• Högsta antalet aktier som kan emitteras uppgår till 79 614 662 aktiers. Teckningskursen är 0,41 SEK.

• Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 32,5 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

• Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till förstärkning av rörelsekapitalet, expansion av tech-team samt marknadsinsatser och försäljningsarbete gentemot ett större antal e-handelsföretag och andra kundsegment.

• Finserve Exelity och Formue Nord har lämnat garantiåtaganden och åtagit sig att garantera sammanlagt 21 MSEK av Företrädesemissionen.

• Aktieägare som valt att inte teckna nya aktier i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 47,4 procent

•  Fullständiga villkor för Företrädesemissionen framgår av prospektet.

Tidplan för Företrädesemissionen

 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemisionen var den 18 oktober 2023

 • Teckningsperioden för att delta i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 6 november 2023

 • Handel i teckningsrätter i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 1 november 2023

 • Handel i BTA:er i Företrädesemissionen förväntas äga rum omkring den 20 oktober – vecka 48 2023

 • Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är 8 november 2023

Rådgivare

Finansiella rådgivare i denna transaktion är Eminova Fondkommission och Eminova Partners. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com