QUICKBIT OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION


EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Styrelsen i Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om 32,5 MSEK som offentliggjordes den 15 augusti 2023, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 22 november 2022, samt för vilken teckningsperioden avslutades den 6 november 2023 (”Företrädesemissionen”), blev tecknad till cirka 48,7 procent med och utan företrädesrätt. Företrädesemissionen var på förhand garanterad till cirka 64,6 procent, således tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Quickbit tillförs cirka 21 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 79 614 662 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 20 oktober – 6 november 2023. Teckningskursen uppgick till 0,41 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 48,7 procent, varav cirka 42,0 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 6,7 procent utan stöd av teckningsrätter. Således tilldelas garanter aktier i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Quickbit tillförs cirka 21 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 5,3 MSEK.

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 18 oktober 2023. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 10 november 2023. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 512 195,12 SEK, från 884 607,36 SEK till 1 396 802,48 SEK och antalet aktier kommer att öka med 51 219 512 aktier, från 88 460 736 aktier till 139 680 248 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 36 procent.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nordic SME pågår under kortnamnet

“QBIT BT” (ISIN-kod: SE0020998771) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 48, 2023.

Rådgivare/Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Finansiella rådgivare i denna transaktion är Eminova Fondkommission och Eminova Partners. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 16:30.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 18 oktober 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.