QuickBit VD-brev Juli 2019

QuickBit har noterats på Nordic MTF den 11 juli 2019 med stor initial värdestegring för aktieägarna. Noteringen föregicks av en spridningsemission som var övertecknad till 960%. Emissionslikvid enligt plan, 16 MSEK, kommer att användas till vidareutveckling av bolaget och dess system, och därmed möjliggöra lansering av nya lösningar för våra kunder under 2020.

Med anledning av att QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) nu är noterat på NGM Nordic MTF så kommer jag att börja publicera VD-brev. Vi har under de senaste veckorna fått ett stort antal frågor från våra aktieägare och syftet med VD-brev är att öka kommunikationen om Bolaget. Jag kommer att skriva VD-brev när vi har något nytt att berätta om eller kommentera.

Nyemission och notering

Vi kan med glädje konstatera att både Bolagets spridningsemission och listning under juni och juli har varit mycket lyckade. Jag vill uttrycka ett stort tack till alla både tidiga och nya aktieägare, som tror på oss och finansiellt stöttar oss i vår mission att kommersialisera blockchainteknik inom betaltjänstområdet.
 

  • QuickBit genomförde i juni en nyemission för att sprida ägandet i bolaget inför notering. Före nyemissionen hade vi cirka 55 aktieägare och NGM har ett krav på minst 300 för att säkerställa aktiv handel. Över 1100 investerare anmälde intresse att köpa aktier i bolaget och emissionen var övertecknad till 960%.

    QuickBits styrelse gjorde en fördelning av emissionen så vi fick in planerade 16 MSEK och alla som anmält intresse fick tilldelning. Vår första prioritering för tilldelning var ägarspridning.

    De 16 MSEK som emissionen tillför oss kommer att användas enligt plan som publicerats i informationsmemorandum. Cirka hälften av beloppet kommer att användas för teknisk utveckling av nästa generation system, vilka kommer att möjliggöra produktlanseringar som syftar till att hålla oss i framkanten av teknik för blockchain och kryptovalutabaserade säkra betalningar.

    En annan del av emissionslikviden kommer att användas till att förstärka vår avdelning för riskkontroll och regelefterlevnad.  QuickBits system är mycket bra på att automatiskt kontrollera kunder och förhindra bedrägerier och vi har avancerade algoritmer för att förhindra penningtvätt. Det kommer dock fler internationella regelverk för kryptovalutor framöver och vi vill proaktivt säkerställa att vi följer lagstiftarens intentioner i alla steg av våra processer.
     

  • Torsdag 11 juli var första handelsdag på NGM Nordic MTF för QuickBits stamaktie och teckningsoption. Handeln började med en initial uppgång på 353%, för att sedan stabilisera sig på cirka en fördubbling av nyemissionskursen. Vi kan därmed konstatera att noteringen initialt har varit mycket lyckad.  


QuickBit idag och nästa steg

QuickBit grundades sommaren 2016 utifrån en ambition att accelerera användningen av blockchain genom nya innovativa produkter baserade på kryptovalutor. Under Bolagets första två år byggde vi den första generationen av vår tekniklösning och genomförde pilottester. När teknikplattformen var redo så valde QuickBit sommaren 2018 att gå till marknad genom introducentnätverk, i syfte att uppnå snabb skalbarhet av affären. Detta har volymmässigt lyckats över förväntan och vi har uppnått en kundbas som är global.

QuickBits vision är att bli ett naturligt val för e-handlare internationellt

QuickBit har en vision att bli det naturliga valet som samarbetspartner för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

Notering som en del i företagets strategi för att uppfylla visionen

Strategin för att nå Bolagets vision är att växa genom anslutning av ett stigande antal introducentnätverk och e-handlare, vilket ger ökad omsättning. Vi kommer att öka våra marginaler genom vertikal integration, vilket innebär att QuickBit skall hantera tekniken i flera länkar i kedjan för e-handel och därmed öka marginalerna för dagens affär.

Strategin för att nå Bolagets bredare mission, att lansera flera produkter baserade på blockchain, är horisontell expansion. Det innebär att bredda verksamheten gentemot befintlig kundbas, med andra affärsmöjligheter som använder blockchain och kryptovalutor.

Att notera Bolaget på Nordic MTF, och därmed säkra att verksamheten är publikt transparent för både kunder, samarbetspartners och investerare, det har varit en viktig del i att säkerställa Bolagets tydlighet som varumärke och trovärdighet för stark expansion internationellt.

När vi nu har uppnått notering, och genom spridningsemissionen tagit in kapital för att bygga nästa produktgeneration, så kommer vi att initiera nästa fas i Bolagets utveckling. Vi kommer löpande att kommunicera med våra aktieägare om detta, både genom våra regelbundna finansiella rapporter med finansiell data och kommenterar till dem, samt genom VD-brev, presentationer och dokument.

Vi vill vara transparenta om vad vi gör, för det är inte idéer i sig som ger framgång, det är vår kompetens att förverkliga våra idéer som bygger QuickBits framtid.

I en värld där fintech revolutionerar den traditionella finansindustrin, som i mångt och mycket fortfarande arbetar på det sätt den gjort i decennier, så finns det mycket innovationer vi kan skapa med blockchainteknik och kryptovalutor. Jag ser fram emot de kommande stegen i QuickBits spännande resa.

Jörgen Eriksson

Verkställande Direktör, QuickBit eu AB (publ)

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019.