Rättelse: Quickbit publicerar årsredovisningen för ‘22/23

Quickbit utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades igår. Rättelsen avser hänvisning till Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift i revisionsberättelsen. Efterföljande två stycken är tillagda i pressmeddelandet och följs därefter av det initiala pressmeddelandet från igår. 

Från revisionsberättelsen;

“Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen på sidan 34 och not 21 i de finansiella rapporterna av vilka framgår att om bolaget inte lyckas med sitt kostnadsbesparingsprogram och att förbättra lönsamheten i verksamheten kan bolaget vara i behov att ny finansiering, och där framgår också att om bolaget inte lyckas få ny finansiering kan detta väsentligt påverka dess fortsatta verksamhet. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i förvaltningsberättelsen på sid 34 och i not 21, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

Quickbits kommentar 

Det föreligger, som revisorn påpekar, en risk kopplat till bolagets likviditet. Styrelsen och ledningen vill dock påpeka att merparten av de likviditetsförstärkande åtgärderna som Quickbit planerat redan har genomförts och gett önskad effekt, framförallt via genomförandet av företrädesemissionen och återbetalningar av spärrmedel. Därutöver behöver intäkterna öka från nuvarande nivå, vilket nu är vårt fulla fokus och där vi under hösten har tagit viktiga steg.   

Initialt pressmeddelande

Quickbits årsredovisning för räkenskapsåret 2022/2023 finns nu tillgänglig på svenska och engelska i elektroniskt format på bolagets hemsida https://investor.quickbit.com/sv/finansiella-rapporter/

Årsredovisningen finns tillgänglig att ladda ned i sin helhet som ett PDF-dokument och kan beställas i tryckt version hos ir@quickbit.com.

Årsstämman hålls den 14 december 2023.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com